جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو خبر برای انتشار دراختيار پيك نت قرار گرفت
6 صبح ديروز
پرواز هواپيماهای اسرائيل
 و امريكا بر فراز تهران

بدستور شخص رهبر و با هدف پرهيز از انعكاس خبری آن در عرصه جهانی و وحشت در داخل كشور، هيچ مقابله ای با اين پروازها نشده و انتشار دهندگان خبر تهديد به اشد مجازات جنگی شده اند. سفارتخانه های خارجی در ايران "وضعيت زرد" برای خروج اضطراری اتباع خود از ايران اعلام كرده اند.

 
 
 
 

 

از طريق برخی محافل مطلع در داخل كشور، اطلاع زير جهت انتشار دراختيار پيك نت قرار گرفته است:

 

گزارش های فوق محرمانه ای وجود دارد مبنی بر اينكه در چند شب گذشته و از جمله در حدود ساعت شش صبح ديروز(سه شنبه) هواپيماهای امريكائی و اسرائيلی بر فراز تهران ظاهر شده و سپس به پايگاه های خود بازگشته اند. برای پرهيز از انتشار اخبار اين تجاوزها در عرصه جهانی و متشنج شدن اوضاع داخلی ايران، از سوی رهبر شخصا دستور اكيد داده شده تا هيچ مقابله ای با اين پروازها نشود و اخبار آن نيز بهيچ وجه در رسانه ها انعكاس نيابد. در دستور رهبر قيد شده كه اين يك فرمان جنگی است و تخطی از آن مستوجب اشد مجازات جنگی است.

در گزارش محرمانه ای كه دراين ارتباط به رهبر داده شده، قيد شده است كه پروازهای مشابهی برفراز دمشق نيز انجام شده، با اين تفاوت كه در دمشق اين هواپيماها ديوار صوتی را نيز شكسته و موجب وحشت مردم شده اند.

در گزارش ديگری، تا آنجا كه از بيشتر سفارت خانه های خارجی در تهران اطلاع رسيده، اين سفارت خانه ها به حال آماده باش(«وضعيت زرد») درآمده اند و در حال تدوين «استراتژی خروج از ايران» برای كاركنان خود در شرايط اضطراری هستند.