ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

­قطعنامه تهران
پايان اعتصاب غذای سه روزه
خاتمه دفاع از آزادی زندانيان نيست

 
 
 
 
 

قطعنامه پايان اعتصاب غذای 3 روزه ادوار تحكيم و دفتر تحكيم وحدت در تهران انتشار يافت. دراين قطعنامه آمده است:

 

با گذشت بيش از يك قرن از تلاش جمعی مردم ايران برای رسيدن به حاكميتی دموكراتيك و جامعه ای مبتنی بر موازين حقوق انسانی همچنان شاهديم كه بهره مندی از نخستين و بديهی ترين حق شهروندان ايرانی، يعنی حق دگرانديشی و انتقاد از وضع موجود و نيز تلاش برای بهبود آن مستلزم پرداخت هزينه های بسياری است كه از سوی مناديان تماميت خواهی بر دوش فعالان پی گير آزادی های مدنی تحميل می شود و امروز به تصديق اربابان قدرت عزم بر آن قرار گرفته است كه تمامی منتقدين پاسخ انتقاد خود را به داغ و درفش و بند و زندان دريافت كنند.

يكی را به جرم حق گويی و وفای به عهد خود با ملت در دوران نمايندگی به بند می افكنند و او را ناجوانمردانه به افتادن در تور دشمن متهم می كنند، ديگری را كه از جنس انديشه و قلم است ابتدا در محبس می افكنند و پس از ماهها فشار در پشت درهای بسته اتهام مضحك براندازی نرم! را بدو وارد می كنند، نماينده كارگران در يك تشكل صنفی را زبان می درند و سپس بی هيچ جرمی در زندان می كنند، فعالان دانشجويی را به دليل دفاع از كيان دانشگاه و ايستادگی بر مواضع آزاديخواهانه اشان به محبس می افكنند، بدان اميد كه چراغ آزادی را به خاموشی كشند و در همه اين احوال دستگاه پرونده سازی و دروغ پراكنی ناقض حقوق بشری دركار و فعاليت است. بدين نسق زندان های ايران هر روز ميزبان فرهيختگانی ديگر در كنار سايرينی است كه تنها جرمشان حقيقت طلبی است.

بر تمام آزاديخواهان است كه اجازه ندهند ياد ياران دربند از اذهان فراموش شود و با روش های مدنی اعتراض خود را به تداوم بازداشت اين عزيزان به گوش همگان برسانند و به حاكمان متذكر شوند كه به ابزار زور نمی توان صدای آزاديخواهی را خاموش كرد و مطالبات جامعه را ناديده گرفت.

دفتر تحكيم وحدت و سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحكيم وحدت) و به عنوان نهادهای مدنی كه همواره استراتژ‍ی خود را دفاع از حريم جامعه مدنی، آزادی های شهروندی و حاكميت دموكراسی در ايران قرار داده است، به منظور اعتراض به تداوم بازداشت تمامی زندانيان سياسی- عقيدتی و به وي‍ژه دبيركل شجاع سازمان دانش آموختگان ايران، جناب آقای مهندس موسوی خويينی و اعتراض به استمرار حبس دكتر رامين جهانبگلو، منصور اسانلو، ناصرزرافشان، حشمت اله طبرزدی، زندانيان كوی دانشگاه تهران، فعالين قومی و ساير زندانيانی كه بعضاَ نام آنان نيز كمتر به گوش رسيده است و نيز اعتراض به تداوم حكم زندان مهندس عباس امير انتظام ، همگام با ساير ايرانيان آزاديخواه در داخل و خارج كشور اقدام به برگزاری اعتصاب غذای سه روزه (23تا25 تيرماه) كرد تا پاسداشتی باشد بر تلاش ها ی همه اين عزيزان برای دفاع از آزادی،دموكراسی و حقوق بشر و كوششی باشد برای سهيم شدن در سهمی هرچند اندك از هزينه هايی كه در اين راه می پردازند. بی شك اين اعتراضات با استفاده از تمامی ظرفيت ها و با تكيه بر روشهای مسالمت آميز و مدنی تا زمان آزادی ياران دربندمان ادامه خواهد داشت.