جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نويس دويچلند آلمان
توافق و چراغ سبز
برای دو هفته كوبيدن لبنان
اگر جنگ متوقف نشود، دامنه آن به سوريه و ايران كشيده می شود

 
 
 
 
 

اجلاس ويژه كميته خارجی پارلمان آلمان، برای بررسی اوضاع جنگی در منطقه خاورميانه تشكيل شد. اين جلسه بدعوت فراكسيون چپ آلمان تشكيل شد و برای تشكيل آن از كليه نمايندگان عضور اين كميته خواسته شده بود تا سفر خود را در هر نقطه جهان كه هستند قطع كرده و برای شركت دراين جلسه خود را به آلمان برسانند.

"ولفگانك گرگه" سخنگوی فراكسيون چپ پارلمان آلمان دراين ارتباط گفت: خاورميانه در حالت جنگی بسر می برد. حكومت آلمان نمی تواند ناظر بی طرف اين جنگ باشد. بايد نقش فعالی برای حل مناقشات ايفاء كند.

در ارتباط با همين فراخوان روزنامه چپ گرای "نويس دويچلند" مصاحبه زير را با سخنگوی فراكسيون چپ پارلمان آلمان انجام داد:

- كميته روابط خارجی به ابتكار فراكسيون چپ در ارتباط با خاورميانه تشكيل جلسه داد. نتيجه چه بود؟

- بحث های زيادی صورت گرفت، اما نتايج مفيدی بدست نيآمد. اين كاملا آشكار است كه امريكا به اسرائيل چراغ سبز نشان داده كه برای دو هفته بدون هيچ محدوديتی لبنان را بمباران كند. حكومت آلمان نيز چنان سكوت اختيار كرده كه گوئی مايل است به اين طرح بپيوندد. امريكا و آلمان به اسرائيل اجازه داده اند بصورت نظامی به كشورهای ديگر حمله كند.

- آيا حكومت آلمان طبق نوشته نيويورك تايمز به امريكا چراغ سبز نشان داده است؟

- دراين باره چيزی نمی دانم، اما مركل در سن پترز بورگ در نشست سران گروه 8 به بوش موافقت كامل آلمان را برای اقدامات نظامی امريكا اعلام كرده است.

- از موضع بی طرفی آلمان انتقاد می كنيد. آيا ديگر كشورهای اتحاديه اروپا موضع انتقادی تر گرفته اند؟

- موضع سياسی فرانسه و ايتاليا نسبت به اسرائيل بسيار انتقاد آميزتر بوده است. بزودی وزير خارجه امريكا نيز در پايان مهلت دو هفته ای تهاجم اسرائيل به لبنان وارد خاورميانه می شود. اين سفر مناقشات تازه ای را دامن خواهد زد. اكنون تمام منطقه به بشكه باروت تبديل شده است. كسانی كه آتش در دست به فتيله آن نزديك می شوند جنايتكارانه عمل می كنند. اين بايد باقاطعيت و شفافيت گفته شود. اگر جنگ هرچه زودتر متوقف نشود شعله آن می تواند سوريه و ايران و تمام منطقه را در بر بگيرد.