ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بحث ها و اخبار محافل سياسی ايران
عقربه قدرت، در جهت
هاشمی رفسنجانی می چرخد!

زمينه رياست آيت الله مهدوی كنی بر مجلس خبرگان و نشستن بر صندلی خالی آيت الله مشگينی فراهم شده است. رهبر در ملاقات با احمدی نژاد از وعده های پوچ او به مردم انتقاد كرده و احمدی نژاد هنوز نمی داند كه رهبر او را نصيحت كرده و يا به او داده است! وزرای كليدی كابينه گزارش‌های خود را به مجمع مصلحت داده و خود را با هاشمی رفسنجانی همآهنگ می كنند. گروهبندی‌های مجلس نيز نسبت به سياست های دولت معترض اند، برای مشورت با هاشمی رفسنجانی فراخوانده شدند.

 
 
 
 

 

درتمام محافل سياسی ايران اخباری در ارتباط با بحث های پشت صحنه حكومتی رد و بدل می شود كه شايد پاره ای از آنها آلوده به غلو باشد، اما بهرحال زمينه های واقعی دارد. در برخی محافل كه روحانيون حضور دارند اين اخبار در اطراف صف بندی ها برای مجلس خبرگان و يافتن جانشين برای آيت الله مشگينی در حوزه علميه قم دور می زند و در آن محافلی كه غير روحانيون غلبه دارند، بحث بر سر آينده احمدی نژاد و حركات پوپوليستی او و رو شدن دست او برای مردم است. در هر دو محفل، گاه با دلهره و گاه با ترديد مسئله حمله نظامی امريكا به ايران همچنان محور عمده بحث هاست.

آنچه كه به پرونده اتمی ايران و دولت احمدی نژاد مطرح است، از جمله آنست كه روز به روز بر اختلاف در درون دولت اضافه می شود و در هر جلسه چند نفری در اعتراض به سخنان، موضع گيری ها و تحكم های احمدی نژاد شركت نمی كنند. استيضاح 4 وزير و تقابل های مجلس و دولت نيز بالا گرفته است. در اين ميان و بموجب تفاهمی كه بين رهبر و هاشمی رفسنجانی شده، شخص هاشمی عملا نظارت بر دولت را برعهده گرفته، گرچه ظاهر اين امر بصورت نظارت مجمع مصلحت جلوه داده می شود. مهم ترين مسائل داخلی از دو هفته پيش در مجمع مصلحت بررسی می شود. از جمله مسئله گروگانگيری و حتی عمليات نظامی در سيستان و بلوچستان. حتی وزير كشور گزارش فعاليت خود و نيروی انتظامی را به هاشمی و مجمع مصلحت می دهد. در عرصه سياست های اتمی نيز ضرورت همآهنگی لاريجانی و شورای امنيت ملی با هاشمی رفسنجانی را رهبر تائيد كرده است.

حتی نمايندگان مجلس كه در تقابل با دولت قرار گرفته اند به مجمع مصلحت و ديدار با هاشمی رفسنجانی فراخوانده شده اند و گزارش جلسه اخير "مجمع نيروهای خط امام" كه مركب از موتلفه اسلامی، انجمن مهندسان و گروه های همسو با آنست نيز بصورت خصوصی به اطلاع هاشمی رسانده شده است. اين مجمع نيز نسبت به سياست های دولت و نظامی شدن امور ابرازنگرانی كرده و بالا گرفتن اختلاف در مجلس را خطرناك توصيف كرده است.

 

زمزمه پذيرش نظر اتحاديه اروپا برای دريافت اورانيوم غنی شده از خارج نيز توسط هاشمی رفسنجانی مطرح شد. او در جريان يك سخنرانی، در كنفرانس « نفت، گاز و انرژی در افق 1404» در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شريف، عملا اعلام داشت كه اورانيوم چندانی در ايران نيست كه بر مسئله غنی سازی آن كشور را به باد بدهيم. او گفت: «در زمينه‌ كشف معادن اورانيوم خيلی عقب بوديم و اكنون نيازمند كشف منابع جديدتر اين ماده هستيم. »

همچنين گفته می شود، برای جلوگيری از دردسرهای بعدی وعده ها و حرف های بی پايه ای كه احمدی نژاد با هدف درست كردن پايگاه مردمی برای خود می دهد و می زند، در ملاقات كوتاه و فوری رهبر و احمدی نژاد ، رهبر به احمدی نژاد گفته: «كمتر به مردم قول بدهيد، به ويژه در مسافرت های استاني»

احمدی نژاد بعد از بيرون آمدن از اتاق ملاقات رهبر، از رئيس دفتر وی (مير حجازی) می پرسد: حاج آقا! «چيزی كه رهبر فرمودند امر بوده يا نصيحت؟»

در يك پيش بينی و تدارك جديد برای خنثی كردن خيزی كه مصباح يزدی برای مجلس خبرگان و رهبری آن برداشته و آرام كردن اعتراضات حوزه علميه قم كه هر نوع حضور و رياست جنتی بر مجلس خبرگان و يا حوزه علميه قم را نفی كرده اند، در تهران ملاقات مهمی بين هاشمی رفسنجانی و آيت الله مهدوی كنی انجام شد. اين ملاقات برای دلجوئی از مهدوی كنی و پيشنهاد رياست مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است. رفسنجانی هنوز نزديك ترين رابطه را با مهدوی كنی دارد، مناسباتی كه كنی از چند سال پيش با علی خامنه ای ندارد.