ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فكری برای زن و بچه آنها كنيد
90 هزار زندانی متاهل
گوشه زندان ها خوابيده اند
 
 
 
 

 

 152 نماينده مجلس در نامه‌ای به رييس جمهور حمايت از خانواده زندانيان را خواستار شدند.  برابر اعلام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور از مجموع زندانيان، 90 هزارزندانی متأهل و سرپرست خانواده بوده اند كه با تحقيقات به عمل آمده 70 درصد از خانواده‌های آنها نيازمند كمك‌های مالی اند ، به نحوی كه برای تأمين حداقل معيشت زندگی دچار بحران شده و تعداد قابل توجهی از فرزندان اين خانواده‌ها به دليل مشكلات اقتصادی مجبور به ترك تحصيل شده‌اند.

بر اساس ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه، ‌سازمان زندان‌ها موظف گرديده است كه تا پايان برنامه، صد در صد خانواده‌های زندانيان نيازمند و معدومين را تحت پوشش قرار دهد.

اين در حالی است كه هيچ‌گونه امكانات و اعتباری برای اين امر مهم و حساس پيش‌بينی نگرديده است.

سازمان زندان‌ها با ايجاد و گسترش 164 انجمن حمايت از خانواده‌های زندانيان صرفا 10 درصد از آمار فوق را تحت پوشش قرار داده است.