هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقامات
سانسور
و فيلترينگ
به چه می انديشند!
دنيای كامپيوتر وارتباطات

 
 
 
 
 

بايد به نظام صنفی تبريك گفت كه در اين برهوت خبری، دست روی موضوع حساس و مهمی مانند فيلترينگ گذاشت، و توانست كمی آن را عيان‌تر كند. در جلسه امروز در باره مسائل فيلترينگ، نكات جالبی مطرح شد كه حساس‌ترين و مهم‌ترين آنها را مهندس طوسی نماينده قوه قضاييه و مسئول دفتر اينترنت دادستانی مركز بيان كرد. كمی دقت در اين سخنان، عميقا نشان خواهد داد كه در نگاه و عمل مديران فيلترينگ كشورمان چه می‌گذرد. راستش را بخواهيد من شخصا به نظرم رسيد كه با اين نوع نگاه كه مديران دارند، محدوديت‌های موجود در دسترسی كاربران ما به سايت‌ها در اينترنت، هنوز در حد هيچ است، و ما بايد از بابت وضعيت فعلی، كلاهمان را به آسمان پرتاب كنيم! بخشی از سخنان وی را ببينيد:

 - بايد به سمتی برويم كه سايت‌ها و وبلاگ‌ها برای انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند.

- بعضی كاربران در سايت‌های دوست‌يابی در فضای مجازی برای خود دوست پيدا می‌كنند، حتا ديده شده كه كاربری 120 دوست برای خود پيدا كرده است، و با 40 تای آنها ارتباط برقرار كرده است!
-
 نقاط ورودی اينترنت كشور مانند نقاط مرزی كشور است كه بايد همه ورود خروج‌ها از آنها كاملا تحت كنترل باشد. در واقع اينها دروازه‌های مجازی كشورهستند.

- اطلاعات كاربران در سايت‌هايی مانند اوركات مورد استفاده سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنيا قرار می‌گيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود.

- البته چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار می‌گيرد، ولی اگر چت را هم فيلتر كنيم، جامعه دچار شوك ناگهانی می‌شود، و به همين خاطر فعلا ما از كنار آن گذشته‌ايم.