ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دانشگاه
تظاهرات، سخنرانی ها
و شعارهای ديروز در دانشگاه تهران
 
 
 
 

 

دانشجويان دانشگاه تهران نيز بعد از ظهر روز ديروز در محوطه اين دانشگاه دست به تظاهرات زدند. شعار اصلی و خواست آنها پايان بخشيدن به «موج وسيع تغييرات غيردموكراتيك و ضددانشجويی و حاكم شدن فضای پليسی بر دانشگاه » بود.

آنها ابتدا در مقابل دانشكده‌ی فنی جمع شدند و سپس در حاليكه پلاكاردهای اعتراضی با مضامين «رئيس انتصابی استعفا، استعفا»، «اين‌جا حوزه نيست، دانشگاه است»، «آقای رييس دانشگاه، دانشگاه پادگان نيست»، «گزينش دانشجو ملغی بايد گردد» و با خواندن سرود يار دبستانی به حركت در آمدند. اين تظاهرات سمت گيری شديد عليه حراست دانشگاه و ضرورت جمع شدن بساط اين واحد امنيتی در دانشگاه داشت.

« دانشگاه پادگان نيست. ما در اين‌جا جمع شده‌ايم كه اعتراض خود را نسبت به برخوردهايی كه از سوی حراست با دانشجويان صورت می‌گيرد اعلام كنيم. چرا برای ورود دانشجو به دانشگاه سخت‌گيری می‌كنند؟ 19 نفر دانشجو به كميته‌ انضباطی فراخوانده شده‌اند. چرا كسی نسبت به اين مساله پاسخگو نيست. چرا مانع فعاليت‌های سياسی دانشجويان می‌شوند؟» اين بخشی از سخنرانی های دانشجويان بود.

تجمع در مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران و سپس حضور در مقابل دانشكده هنرهای زيبا و پائين كشيدن پارچه "خيرمقدم "به رئيس دانشگاه و وزير فرهنگ به مناسبت سخنرانی در اين دانشكده اوج تظاهرات ديروز در داخل دانشگاه بود. سپس دانشجويان معترض وارد خيابان 16 آذر شدند و دراين خيابان درگيری بين حراستی ها كه سد راه دانشجويان برای حضور دراين خيابان شده بودند درگيری آغاز شد.

از اين مرحله به بعد دانشجويان با شعارهای «رئيس انتخابی حق مسلم ماست»،«رياست فاشيستی نمی‌خواهيم، نمی‌خواهيم» مقابل يكی از درهای جنوبی دانشگاه اجتماع كردند و دراينجا شعار «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر ديكتاتور»، «رييس انتصابی، استعفا استعفا»، «دانشجو می‌ميرد، ذلت نمی‌پذيرد»، «حراست، حراست، خجالت، خجالت» به شعار تظاهرات تبديل شد.

« ما حراست و انتظاماتی كه از سوی وزارت اطلاعات تحميل می شود را نمی خواهيم. دانشگاه تهران جای اطلاعاتی ها و نظامی ها نيست.  اطلاعاتی‌ها و نظامی ها بروند در جاده بم – كرمان تا مردم كشته نشوند.  چرا به تشكل‌های مستقل دانشجويی مجوز فعاليت داده نمی شود. شرايط خوابگاه‌های دانشجويی نا مناسب است. گشت‌های موتوری در كوی دانشگاه و دخالت‌های حراست در امور شخصی و جمعی دانشجويان نظير سخت‌گيری در پذيرش مهمان، بسته شدن در خوابگاه‌های دختران در ساعت 20:30 و خوابگاه پسران در ساعت 23 و وضعيت اسفناك دانشجويان در سلف‌ سرويس ها زندگی دانشجوئی در خوابگاه را فلج كرده است.»

اينها نيز بخش هائی از سخنان دانشجويان درجريان تظاهرات ديروز بود.