ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در آذربايجان
با برپائی تظاهرات دولتی
مردم را دربرابر هم قرار ميدهند!

 
 
 
 

 

در ادامه بی خردی ها و بازی های امنيتی كهنه شده و از اعتبار خارج شده، هم در اروميه و هم در تبريز تظاهرات دولتی، در واكنش به تظاهرات و در واقع شورش مردم برپا كردند. بيرون آوردن چند هزار سپاهی و بسيجی و وابستگان به مساجد و حتی عده ای از مردم در شهرهای ميليونی ايران كار آسانی است، اما تدبير برای اوضاعی كه درآن بسر می بريم بسيار دشوار.

وزير كشور، تظاهرات مردم تبريز را در همان ماجرای كاريكاتور و جريحه دار شدن احساسات مردم آذربايجان خلاصه كرد و برگی ديگر بر خود فريبی افزود. پور محمدی در يك پاتك تبليغاتی نيز تظاهر كنندگان تبريز را مردم سلحشور اين شهر خطاب كرد و چند مدال افتخار هم به آنها داد. معلوم نيست اگر اين مردم سلحشور تظاهرات كرده اند،؛ چرا بايد يك تظاهرات دولتی در نفی تظاهرات آنها برپا كرد؟

فرمانده كل نيروی انتظامی و فرمانده نيروی انتظامی تهران هم در دو اظهار نظر، بعنوان عقل كل، در باره تظاهرات دانشجوئی گفتند: عده ای دانشجو نما اين تظاهرات را هدايت كرده و بوجود آوردند. اگر آن تبريزی هائی كه عليه آنها تظاهرات دولتی ترتيب داده اند و صدها نفرشان در روزهای اخير دستگير شده اند را هم تبريزی نما بدانيم، آنوقت، تا اينجا می شود: دانشجو نما و تبريزی نما. قبلا در باره تظاهرات مردم اهواز هم همين استدلال را كرده و گفته بودند: عده ای عرب نما! در بلوچستان هم كه سرگرم سركوب و بمباران هستند لابد بلوچ نماها را دارند سركوب می كنند. در نقده و كردستان هم كه كُرد نماها را دارند سركوب می كنند. بدين ترتيب: آقايان می شوند ايرانی اصيل و همه مردم ايران می شوند: ايرانی نما!

در ميان اظهار نظر های امنيتی و خود فريبی های روزهای اخير، يكی هم سرمقاله حسين شريعتمداری در كيهان تهران بود كه يكباره كشف كرد: تظاهرات دانشگاه ها زير سر عليرضا افشاری است. او از امريكا پول گرفته و اين تظاهرات را از امریکا ترتيب داده!

مرد "گفتگو" در زندان، كه آقای شريعتمداری باشد، با همين رهنمودهای تبليغاتی- امنيتی مشاور مطبوعاتی رهبر است.

دراينجا هم مشكل پاس داده شد به خارج و بطور قطع در روزهای آينده اگر زير فشارهای امنيتی و انتظامی و موج دستگيری ها كمی اوضاع آرام شود رهبر در يكی از ديدارهای شاهانه اش حاضر شده و دست امريكا و اسرائيل و استكبار را یکبار دیگر در شورش ها و تظاهرات هفته های اخير كشف خواهد كرد!

در اين ميان، آن بازی خطرناكی كه امثال محسنی اژه ای و احمدی جنتی و حسين شريعتمداری و پورمحمدی و ميرحجازی منشی مخصوص رهبر برای برپائی تظاهرات دولتی در شهرهای آذربايجان سرگرم آنند، چاهی است در مقابله با چاله ای كه شورش های اخير جلوی پای دولت يكپارچه امنيتی- نظامی كنده است. دولت با اين تظاهرات، عملا در شهرهای آذربايجان مردم را در برابر هم قرار داده و شهرها را تقسيم به طرفداران و مخالفان حكومت می كند. و اين بزرگترين خدمت عملی به امريكا برای رفتن به سوی جنگ داخلی درايران و موزائيكی كردن كشوراست.