جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مانيفست جنگی بوش، شب گذشته اعلام شد
امريكا به دوران "ترمن" باز می گردد
پيام آزادی امريكائی
از دمشق تا تهران شنيده شده!
بيش از 110 ميليون انسان در سراسر جهان به صف آزادی پيوسته اند و اين تنها آغاز است

 
 
 
 
 

 

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا شب گذشته در آكادمی نظامی "وست پوينت" دربرابر نظاميان اين كشور سخنرانی كرد.  بوش در سخنرانی خود كه سراسر آن سخن از جنگ بود گفت: واقعيت جنگ از نخستين لحظه ورود به اين آكادمی شما را در خود گرفته است. اين آكادمی يك مركز جديد مبارزه تروريسم و مطالعات تروريسم ايجاد كرده است.

بخش مهمی از سخنرانی بوش به تمجيد از "هری ترومن" رئيس جمهور پيشين آمريكا اختصاص داشت كه نخستين بار بمب اتم را در هيروشيما و ناكازاكی بكار گرفت. به گفته بوش ترومن در شرايطی كه كمونيسم جهان را تهديد می كرد به مقابله با آن رفت. ترومن دكترين جديد آمريكا را برای دوران جنگ سرد پايه گذاشت. ترومن در سخنرانی خود در كنگره گفت : "سياست ايالات متحده پشتيبانی از مردمان آزاد و كسانی است كه دربرابر انقياد به گروه های مسلح اقليت يا فشارهای خارجی ايستادگی می كنند."

به گفته بوش: عليرغم فشار عظيمی كه به ترومن وارد شد، پس از جنگ جهانی دوم او حاضر به خروج نيروهايش  از اروپا نشد و اين نيروها را در آلمان و ژاپن حفظ كرد... امروز در آغاز اين سده جديد ما همچنان درگير جنگی هستيم، بی شباهت به آنچه ملت ما در گذشته انجام داده و شبيه به آنچه آمريكايی ها در دوران ترومن انجام دادند. ما در حال گذاشتن پايه های پيروزی هستيم.

هرچند ميان جنگ های دوران جنگ سرد و جنگ های امروز تفاوت های واقعی وجود دارد، اما آنان با هم چنين شباهت های مهمی دارند. همچون دوران جنگ سرد، ما با پيروان ايدئولوژی های مرگ آور و ضد آزادی می جنگيم، كه همه مخالفت‌ها را سركوب می كنند‌، جاه طلبی های ارضی دارند، مدعی اند كه زنان و مردانی كه در آزادی زندگی می كنند ضعيف هستند و اراده لازم برای دفاع از شيوه زندگی خود را ندارند. همچون دوران جنگ سرد، دشمنان ما معقتدند كه ميتوان بی گناهان را برای رسيدن به اهداف سياسی به كشتن داد. و همچون دوران جنگ سرد آنان در صدد دستيابی به سلاح های كشتار جمعی هستند كه امكان تخريب فاجعه بار كشور ما را در اختيار آنان قرار دهد. اگر دشمنان ما موفق به دستيابی به چنين سلاح هايی شوند، در بكارگيری آن برضد ما ترديد نخواهند كرد. يعنی آنان می توانند تهديدی به همان عظمت اتحاد شوروی برای ما ايجاد كنند.

در برابر چنين دشمنانی تنها يك پاسخ كارآمد وجود دارد: ما هرگز عقب نشينی نمی كنيم ، هرگز تسليم نمی شويم ، و هرگز چيزی كمتر از پيروزی كامل را نمی پذيريم.

ما در اين جنگ جديد يك دكترين روشن را دنبال می كنيم. من در جلسه مشترك كنگره تاكيد كردم كه آمريكا هيچ تمايزی ميان تروريست ها و كشورهايی كه آنان را در خود جای داده اند نمی شناسد. اگر شما تروريستی را در خود جای داده ايد به همان اندازه تروريست مقصر و دشمن ايالات متحده هستيد. در ماههای بعد من اصولی را كه راهبر ما در اين جنگ جديد است روشن كردم. آمريكا هرگز منتظر حمله ديگری نخواهد ماند. ما پيش از آنكه تهديدها امكان عملی شدن كامل بيابند به مقابله با آنها خواهيم رفت.

بوش در ادامه سخنان خود كه ظاهرا در مورد عراق ولی بيشتر به هشدار به ايران شبيه بود گفت:

در عراق ، مستبدی ديگر می خواست اراده آمريكا را آزمايش كند. صدام حسين ديكتاتوری بود كه دستيابی به سلاح های كشتار جمعی و بكارگيری آنها را دنبال می كرد. او از تروريسم پشتيبانی می كرد، به همسايگان خود تجاوز می كرد، به ملت خود ستم می كرد، حاضر به پذيرش بازرسی های بين‌المللی نبود و از اجرای دهها قطعنامه سازمان ملل متحد سرباز زده بود. زمانی كه شورای امنيت سازمان ملل متحد به او يك فرصت آخرين برای برچيدن سلاح ها يا پذيرش پيامدهای جدی آن را داد او حاضر نشد از اين فرصت آخرين استفاده كند. در اينجا بود كه نيروی های ائتلافی به عراق رفتند و حكومت خونخوار او را بركنار كردند. امروز اين ديكتاتور سابق عراق بخاطر جنايت هايش محاكمه می شود و آمريكا و جهان بدليل آنكه صدام حسين ديگر در قدرت نيست وضعی بهتر دارند.

بوش در ادامه سخنرانی خود به الترناتيو سياست جنگی خود اشاره كرد و گفت:

در اين جنگ جديد ما كمك كرديم كه دشمنان قديم به متحدين دمكراتيك ما تبديل شوند.... بزرگترين خطری كه ما با آن روبرو هستيم خطر تروريست هايی است كه مجهز به سلاح های كشتار جمعی شده باشند... حدود دو سال پيش من وسيع ترين تغييرات را در سيمای نيروهای عمومی ما از زمان شروع جنگ سرد اعلام كرد. در دهه آينده ما نيروهايمان را از پادگان های دوران جنگ سرد در اروپا و آمريكا به مناطقی منتقل می كنيم كه بتوانند به سرعت دربرابر اشوب در هر نقطه ای واكنش نشان دهند.

ما هنوز در مرحله اوليه اين مبارزه برای آزادی هستيم و نظير سال های نخست جنگ سرد با چالش های مواجهيم كه می كوشند اراده آمريكا را آزمايش كنند. ... در چهار سال گذشته بيش از 110 ميليون انسان در سراسر جهان به صف آزادی پيوسته اند و اين تنها آغاز است. پيام ما از دمشق تا تهران گسترش يافته كه آينده متعلق به آزاديست و ما تاز زمانی كه وعده آزادی به همه ملت ها و مردم ها نرسند آرام نخواهيم نشست.