ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزنامه سرمايه
زندگی زيرخط فقر
50 در در روستاها
20 در صد در شهرها

 
 
 
 

 

براساس مطالعات انجام شده، هم اكنون حدود 50 درصد جمعيت روستايی و 20 درصد جمعيت شهری در ايران زير خط فقر زندگی می‌كنند كه با توجه به تركيب جمعيت شهری و روستايی كشور حدود 30 درصد جمعيت كشور در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 10 ميليون و براساس برخی ارزيابی‌ها بالغ بر 12 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می‌كنند كه حتی از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالری در روز محروم هستند.     ايران را در رده كشورهای توسعه نيافته يا فقير قرار گرفته، گرچه كارشناسان اقتصادی بر اين باورند كه براساس شاخص‌های تعيين سطح فقر همچون سلامت مصرف، امنيت، آموزش، شغل، توزيع درآمد، مسكن، بهداشت و اميد به زندگی داشتن منابع غنی و منبع درآمد نفتی، امكانات زيربنايی اقتصادی و اجتماعی، داشتن نيروهای ماهر و متخصص، ايران را نمی‌توان جزو كشورهای توسعه نيافته يا فقير به حساب آورد. بر اساس بررسی‌های آماری مركز آمار ايران، وزارت كار و بانك مركزی در سال گذشته، حداقل خط مطلق فقر برای يك خانوار چهار نفره 261 هزار تومان و از نظر سازمان مديريت 275 هزار تومان است.

بر اساس محاسبات انجام شده خط فقر برای هر خانوار چهار نفری شهری و روستايی به طور متوسط 300 هزارتومان است. اين در حالی است كه با اين ميزان درآمد 70 درصد حقوق بگيران زيرخط فقرزندگی می‌كنند و حقوق كارگران موقت در سال 85 رسما 180 هزار تومان تعيين شده است.