ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  التهاب و اعتراض در دانشگاهها ادامه دارد  
 
 
 

 

دانشگاه تهران

تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران روز گذشته (يكشنبه) با تجمع مقابل دانشكده فنی اين دانشگاه به بازداشت يكی از دانشجويان و رفتار مسئولين دانشگاه اعتراض كردند.

دانشجويان پلاكادرهايی در دست داشتند كه روی آن نوشته بود “دانشگاه سنگر آزادی است و گور استبداد”، ”يك صف شويم متحد در برابر ستم” و...

سپس يكی از دانشجويان ضمن اعتراض به دستگيری يكی از دانشجويان گفت: چرا دانشگاه امنيت ندارد؟ چه كسی مسوول اين وقايع است؟

يكی ديگر از دانشجويان گفت: هيچ ‌كدام از مسوولين نسبت به سرنوشت دانشجويان حساس نيستند. تعدای از دانشجويان شعار می‌دادند: “دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد”، “«دانشجو می‌ميرد، ذلت نمی‌پذيرد”

سپس اين دانشجويان در حالی كه “سرود يار دبستانی من” را می‌خواندند به سمت دانشكده‌های پزشكی، دندانپزشكی و علوم راهپيمايی كردند.

هنگامی كه دانشجويان معترض مقابل دانشكده ادبيات و علوم انسانی رسيدند، يكی از دانشجويان گفت: مملكت دانشجوی ترسو نمی‌خواهد. ما هزينه‌های زيادی برای مبارزه با استبداد در اين كشور داده‌ايم.

دانشجويان معترض شعار می‌دادند: “دانشجوی دانشگاه، آزاد بايد گردد”، “دانشجوی باغيرت، حمايت حمايت”،

سپس اين دانشجويان در حالی كه سرود “ای ايران” و “ای شهيد” می‌خواندند به صحن دانشكده‌ حقوق رفتند.

يكی از دانشجويان با اشاره به دستگيری دبير انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير گفت:« نشريات و روزنامه‌ها هيچ خبری از اين مسائل منتشر نمی‌كنند. نشريات در كشور به يك سری كاغذ پاره تبديل شده‌اند.

دانشجويان معترض درحالی كه پای خود را به زمين می‌كوبيدند و شعار می‌دادند، مقابل در اصلی دانشگاه تهران تجمع كردند و پس از آن پلاكا‌در‌های خود را به ميله‌های در اصلی دانشگاه تهران آويزان كردند و به تجمع خود پايان دادند.

شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت درپيرامون حوادث اخير در دانشگا ههای كشور بيانيه ای منتشر كرد.

در اين بيانيه گفته می شود: ازابتدا معلوم بود كه انتصاب فردی فاقد صلاحيت به عنوان وزير علوم، مجموعه دانشگاهی كشور را دچار بحران خواهد نمود. انتصاب روسای دانشگاهها بدون توجه به رای اعضای هيات علمی ، بی تدبيری روسای انتصابی در اداراه امورات دانشگاهها ، اخراج اساتيد نمونه ، اخراج دانشجويان ، ايجاد هراس از برپايی انقلاب فرهنگی دوم ، گسترش احضار دانشجويان به كميته های انضباطی ، لغواردوهای دانشجويی به بهانه اختلاط دختر وپسر ، عدم صدور مجوز برگزاری مراسم های سياسی و فرهنگی ، كاهش امكانات رفاهی ، كاهش بودجه پژوهشی ، بخش نا قابلی از تحفه ی وزيری است كه با فروتنی نشان ممتاز سرسپردگی به استبداد و سركوب دانشگاه را از آن خويش ساخته است .

در دانشگاه تهران اعتراض دانشجويان از زمان انتصاب آيت ا..عميد زنجانی به رياست دانشگاه آغاز گرديد... درسايه سوء تدبير اين فرد فاقد صلاحيت وضعيت اين دانشگاه هر روز وخيم تر می گردد.اعمال محدوديت های فراوان برای فعاليت های سياسی و فرهنگی ، كاهش كيفيت امكانات رفاهی و دخالت در امر تشكلهای دانشجويی در كنار انتصاب افراد فاقد صلاحيت به عنوان رئوسای دانشكدهای گوناگون از جمله اقدامات اين آيت ا..می باشد. در روزهای گذشته اين بی تدبيری به اوج رسيد . احضار همزمان 19نفر به كميته انضباطی در كنار افت كيفيت امكانات رفاهی اوضاع رابسيار آشفته نمود. ...

در دانشگاه امير كبير اعتراضات هنگامی اوج گرفت كه مسئولين نهاد رهبری كوشيدند در انتخابات انجمن اسلامی دخالت نمايند و اين تشكل مستقل دانشجويی را به بله قربانگوی خويش بدل نمايند.

در روزهای گذشته اعتراضاتی نيز در ديگر دانشگاهای كشور به علت توهين به مردم آذری زبان صورت گرفته است . مسئولين كج انديش با نگاه امنيتی خويش درحالی كه عاجز از درك آن هستند می كوشند اين اعتراضات را آشوب جلوه دهند ، لذا چون گذشته راه سركوب معترضان را در پيش گرفته اند و بی آنكه به دنبال پايان بخشيدن به تبعيضهای نا روا باشند شعار وحدت همه با من سر می دهند.

در اين ميان مسولين دانشكاها و رئوسای نيروی انتظامی تلاش می كنند تا با فرافكنی ، از زير بار مسئوليت شانه خالی نمايند و به مانند هميشه دانشجويان را گروهی اراذل و اوباش نامند، شيوه ای كه همواره برای توجيه عدم پاسخكويی مسئولين وسرپوش نهادن بر بی كفايتی آنها مورد استفاده قرار می گيرد.

در پايان دفتر تحكيم وحدت با دعوت همگان به تمكين بر منافع ملی واقعی ايران زمين و توجه به ريشه های استبداد تاريخی گريبان گير ما ، ضمن پاسداشت اعتراضات مدنی مردمی- دانشجويی بار ديگر اعلام می دارد تلاش آگاهانه برای استقرار «صلح در جهان و دموكراسی در ايران» تنها راه رهايی است. همچنين به مسولين امر هشدار می دهيم كه ادامه روند سركوب اعتراضات مدنی مردمی- دانشجويی چيزی جز هرج و مرج وآشوب برای ميهن و ملت به دنبال نخواهد داشت.