ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بدهی خارجی ايران
از مرز 24 ميليارد دلار گذشت
 
 
 
 

 

حجم بدهی‌های بالفعل خارجی جمهوری اسلامی تا پايان بهمن سال 84 به رقم 24 ميليارد و 86 ميليون دلار رسيد. كل حجم بدهی‌ها بر اساس سررسيد اوليه بدهی‌ها در پايان اسفند ماه سال 83 برابر 16 ميليارد و 831 ميليون دلار بوده است كه از اين مبلغ 10 ميليارد و 253 ميليون دلار را بدهی‌های كوتاه مدت و 6 ميليارد و 578 ميليون دلار را بدهی‌های بلندمدت تشكيل می‌داده‌ است. حجم كل بدهی‌های بالفعل جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 84 به 24 ميليارد و 86 ميليون دلار رسيد كه از اين رقم 10 ميليارد و 477 ميليون دلار حجم بدهی‌های كوتاه مدت و 13 ميليارد و 609 ميليون دلار حجم بدهی‌های ميان مدت و بلند مدت بوده است.