ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درحرف تهاجم - درعمل عقب نشيني
چرا رهبر نقشی دو گانه را
برای عقب نشينی برعهده گرفته؟
 
 
 
 

 

سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای نمايندگان مجلس هفتم كه به ديدارش برده شده بودند، همچنان مورد بحث وتفسير محافل خبری جهان است. در حاليكه همه خبرگزاری ها از پيام های سازشكارانه پيك های او به امريكا و اروپا خبر داده اند و از داخل كشور نيز خبرگزاری های خارجی خبر از پيشنهادهای عقب نشينی اتمی به مقامات روسيه داده اند، او همچنان در ديدار خود با نمايندگان مجلس از عقب نشينی نكردن دفاع كرده اند. علی خامنه ای در آن سخنرانی گفت كه اين عقب نشينی "صدر در صد ضرر" است.

به اين ترتيب، يا او كه تمام مسائل اتمی و سياست خارجی زير نظرش است، زير فشار اطرافيان خود در داخل حاكميت برای عقب نشينی است و نظر خود را دراين ارتباط بصورت "صد در صد ضرر" اعلام داشته تا سپاه و نيروهای نظامی بدانند اين عقب نشينی خواست او نيست، بلكه به او تحميل شده؛ و يا خود طراح اين عقب نشينی است اما با دو هدف چنين موضعی گرفته است:

1-    نشان دادن ادامه مقاومت در برابر خواست اروپا و امريكا و در نتيجه گرفتن امتياز،

2-    حفظ موقعيت خود در ميان نيروهای نظامی و درعين حال آرام ساختن آنها در برابر اخباری كه بی وقفه درارتباط با عقب نشينی اتمی انتشار می يابد. حتی در اين مورد اخير، می تواند تفاهمی در راس هرم حاكميت انجام شده باشد تا عقب نشينی با فروريزی همراه نشده و حداقل علی خامنه ای بتواند در جمع نيروهای نظامی و جنگ طلب باقی مانند و مانع واكنش های احتمالی آنها شود.

همين مواضع را سخنگوی دولت، با احتياط  در مصاحبه خبری روز گذشته خود دنبال كرد و احمدی نژاد نيز كه گزارشگر نيويورك تايمز در ايران تبديل به پل ارتباطی او با امريكا شده، با احتياط بيشتری همين مواضع را در مصاحبه با مجله اشپيگل آلمان دنبال كرد.

او دربرابر پرسش گزارشگران اشپيگل كه با صراحت از او خواهان پاسخ در باره غنی سازی شده بودند، با احتياط فراوان و با پرهيز از بلندپروازی های گذشته و يا اشاره به ادامه غنی سازی، فقط  گفت: ما تصميم خود را براى استفاده از فناورى صلح‌آميز هسته‌اى گرفته ايم.

همچنين غلامحسين الهام سخنگوى دولت نيز روز گذشته، به خبرنگارانی كه در باره ادامه و يا توقف غنی سازی پرسيده بودند، بدون اشاره به غنی سازی، تنها گفت: ما حاضر نيست از حق استفاده صلح‌جويانه از انرژى اتمى صرف‌نظر كند.