ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كشف سپاه پاسداران
تظاهرات دانشجوئی درتهران
زير سر 3 جوان دستگير شده بود
آنها چون سبيل دارند، ماركسيست اند!

 
 
 
 
 

پس از دو هفته تظاهرات و اعتراضات در دانشگاه های سراسر ايران كه عمدتا بدليل محدوديت فعاليت های دانشجوئی، تصفيه استادان و اخراج دانشجويان، فعاليت های امنيتی ادارات حراست و تحريك های بسيج دانشجوئی است، مجله ارگاه سپاه پاسداران كشف كرده است، كه اين تظاهرات زير سر سه نفر است! درست مانند همان ماجرا ملی – مذهبی ها كه سه نفر را گرفتند و گفتند تمام فتنه ها زير سر همين سه نفر است. قطعا در تدارك اعتراف گيری هم از اين سه نفر هستند تا تئوری هميشگی رهبر را مبنی بر توطئه های خارجی ثابت كنند. مثل ماجرا زهرا كاظمی، مثل ماجرا سلطانی وكيل و مثل همه ماجراهای سياسی 27 سال گذشته.

نشريه "صبح صادق" ارگان سپاه پاسداران درباره حوادث اخير دانشگاه‌ها نوشت:

صحنه گردانان اغتشاشات اخير در دانشگاه های اميركبير و تهران، اعضای طيف ماركسيست دفتر تحكيم هستند. همه ماجراها زير سر سه نفر باسامی سعيد حبيبی عضو شورای مركزی دفتر تحكيم - طيف علامه، عابد توانچه عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير و مرتضی اصلاحچی دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه است كه هر سه رسما خود را ماركسيست می خوانند و از سردمداران اغتشاشات اخير در دانشگاه های تهران و اميركبير می باشند.

صبح صادق می افزايد: اين افراد با اينكه دانشجوی دانشگاه تهران نيستند هفته گذشته با حضور در كوی دانشگاه تهران و همچنين با حضور در پرديس مركزی اين دانشگاه، هدايت اغتشاشات غيرقانونی را بر عهده داشتند.

( تا آنجا كه ما اخبار دانشگاه های را پيگيری كرده ايم، مرتضی اصلاحچی دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه قبلا رسما اعلام كرده بود كه مسلمان است ولی به انديشه سوسياليسم و برابری معتقد است. چيزی شبيه سوسياليست های خداپرست دهه 1340. عابد توانچه و سعيد حبيبی نيز خود را از طرفداران آزادی و برابری ناميده بودند. ظاهرا جرم اينان از نظر سردارن سپاه نه ماركسيست بودن بلكه همين دفاع از آزادی و برابری است كه به مذاق سردارهای ميلياردر از نوع صادق محصولی خوش نمی آيد. البته نشانه ديگر ماركسيست بودن اين افراد هم لابد سبيلشان است، چون هرچه ما نوشته های اين افراد را زير و رو كرديم ربطی از ماركسيسم در آن نديديم.)