ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تظاهرات مردم در شهر كليبر
حضور نظامی و دستگير مردم
زمينه ساز شورش های جديد

 
 
 
 
 

براساس گزارش های دريافتی در شهر كليبر آذربايجان نيز مردم در يك تظاهرات وسيع به خيابان ها آمدند و با نيروی انتظامی كه سعی در جلوگيری از حركت آنها داشت درگير شدند. بموجب همين گزارش، جمع زيادی از مردم دستگير شده اند.

درگزارش های ديگری كه ما برای پرهيز از برخی بزرگ نمائی ها و تحريكات قومی كه دراين گزارش ها وجود دارد از انتشار جزئيات آن خود داری كرده ايم، آمده است كه دستگيری های شبانه مردم در شهرهای مختلف آذربايجان و به جرم شركت در تظاهرات هفته های اخير ادامه دارد و عملا زمينه های اعتراضات مردمی ديگری را فراهم می كند كه فراتر از انتشار يك كاريكاتور در روزنامه ايران است.

همچنان كه حضور نيروهای ضد شورش و تحركات تحريك آميز لباس شخصی های بسيج و سپاه كه اشكال مانور جنگی و ضد شورش دارد، نيز خشم مردم را تيز تر كرده است.

 از تبريز،زنجان، اردبيل، اورميه، ،ميانه، اهر، ماكو، مرند گزارش هائی در همين ارتباط رسيده است. به گونه كه گوئی نيروی اشغالگر خارجی شهرها را تصرف كرده است.

 در تهران، آن گروه از دانشجويان بازداشت شده درجريان تجمع در اطراف مجلس، برای ملاقات با نمايندگان آذربايجان در مجلس، بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آش و لاش آزاد شده اند، به نحوی كه برخی از آنها را پس از آزادی به بيمارستان منتقل كرده اند.