ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفتگوی با روزنامه ايزوستيا
پيشن بينی داهيانه رضا پهلوی:
90 درصد مشكلات جهان
با سقوط ج.ا حل می شود!

 
 
 
 

 

روزنامه روسی ايزوستيا، گفتگويی با رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرين شاه ايران انجام داده است. بخش هائی از اين مصاحبه را می خوانيد:

 

رضا پهلوی: ما از جامعه بين المللی درخواست می كنيم كه تحريم هائی را كه منجر به تنبيه رژيم حاكم می شود و نه آنچه به مردم صدمه ميزند را اعمال كنند. بطور مثال، اعضای دولت احمدی نژاد را می توانند بعنوان شخصيت های نامطلوب اعلام كرد. هنگاميكه رژيم بی ارزش و ساقط شد، ما در سرتاسر كشور رفراندم برگزار خواهيم كرد، تا ايرانيان آينده سياسی كشور را خودشان رقم بزنند. ما يك انتخابات دموكراتيك برگزار خواهيم كرد. پارلمان قانون اساسی جديد تنظيم خواهد نمود.

ايزوستيا: چه كسانی در اين نافرمانی های مدنی شركت خواهند كرد؟

كارگران، روشنفكران و ديگر لايه های اجتماع، حدود ۵۰ ميليون جمعيت جوان كشور كه زير ٣۰ سال دارند تشكيل می دهند، درك می كنند كه وخامت اوضاع در ايران تا چه اندازه است. من فكر می كنم بزودی همه مردم به اين نتيجه خواهند رسيد كه رژيم فعلی فقط در خدمت يك گروه خودی است. ما سلول های مخالفينی هم در گوشه و كنار جهان داريم، كه كشور را ترك گفته اند.

ايزوستيا: آيا غرب، دست به يك حمله نظامی خواهد زد؟

رضا پهلوی: اين كار را ناديده نمی گيرم. اما، درآن صورت ما با يك فرايند دهشتناكی روبرو خواهيم بود. آنچه امروز ما در افغانستان و عراق می بينيم بايستی درس هائی به ما بدهد. مشكل ايران راه حل مسالمت آميز دارد.

ايزوستيا: تصور می كنيد كردها و آذربايجانی ها چه عكس العملی از خود نشان خواهند داد؟ آيا آنها در انديشه جدائی از ايران اند؟

رضا پهلوی: يقينا، زيرا رژيم كنونی جدائی شيعه و سنی در كشور بوجود آورده و اقليت های ملی را به جان هم انداخته است. گرچه، بهر حال ايران كشوری است كه برای قرن های متوالی مردمانی از هر قوميتی و باورهای مذهبی را در خود جای داده است. بنابراين وقتی ما به قدرت برسيم، اقليت های ملی دارای امتيازات و حقوق خود خواهند شد. رژيم كنونی بسياری پيچيدگی ها همانند تروريسم، ناپايداری های اقتصادی، چيرگی اتمی، فرو نگرائی و افراط را می آفريند. وقتی صحنه را خالی كند ۹۰ درصد مشكلات جهان حل خواهد شد.

ما می خواهيم كه غرب در برقراری دموكراسی به ما كمك كند. البته تا يك حدی، البته اين مهم تر از مبارزه با جنگ ابزارهای اتمی در ايران است.

ايزوستيا: با كدام كشور ها مذاكره می كنيد؟

رضا پهلوی: با آمريكا و اروپائيان. با تمام آنانی كه باور دارند مردم ايران قادر هستند اين مشكل را خودشان رفع كنند. چون، همه روش های ديگر بسيار خطرناك خواهند بود، اگر بخواهيم به زبان ساده صحبت كنيم، بيشتر از اين، گرانتر تمام می شود.

ايزوستيا: آيا آمريكائيان ميتوانند، در صورتی كه بخواهند بصورت جدی از مخالفان حكومت ايران حمايت كنند، روی شما بعنوان رئيس آينده كشور شرط بندی كنند؟

رضا پهلوی: من با جمهوری خواهان و همچنين دموكرات ها صحبت می كنم، مردم آمريكا درك می كنند كه در صورت پشتيبانی از استقرار دموكراسی در ايران سرمايه گذاری شكوفائی در آينده می كنند كه به نفع تمام منطقه است. نقش من، در حقيقت يك نقش فروتنانه است. مهم نخواهد بود كه ما پادشاهی و يا جمهوری در ايران داشته باشيم و چه كسی رئيس كشور باشد. ما در اين مورد در آينده تصميم خواهيم گرفت.

ايزوستيا: آيا با دولت روسيه هم تماس هائی گرفته ايد؟

رضا پهلوی: نه! اما من آماده هستم. در پايان جنگ سرد رفتار و گرايش ايرانيان نسبت به كشور شما بكلی تغيير كرده است. در حاليكه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی كشور ما را تهديد می كرد روسيه از زمره دوستان است.