ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  توطئه از شكم گرسنه است نه از دست خارجی
اعتصاب يك هفته ای كارگران
دركارخانه نساجی خامنه
 
 
 
 

 

كارگران كارخانه نساجی خامنه به دليل عدم دريافت بخشی از مطالبات سال گذشته و تاخير در پرداخت حقوق در سالجاری، دست از كار كشيدند. اين اعتصاب از يك هفته پيش آغاز شده است. خامنه استان آذربايجان شرقی قرار دارد و اگر ريختند به خيابان و دست به تظاهرات زدند، هيچ دست خارجی در نيست، مگر دست داخلی و آنهم داخل حكومتی! فردا نگويند كه چون رهبر اهل خامنه است و زبان تركی اش تركی خامنه ايست، دشمن اين شهر را ريخته به هم و سازگارا و افشاری از آن 75 ميليون دلار كاخ سفيد يك بخشی را خرج تظاهرات و اعتصابات خامنه كرده است!

كارگران اين كارخانه كه نزديك به 200 نفرند ، از سال گذشته با ارسال طومار و نامه به مراجع مختلف از جمله رياست جمهوری، وزير كار و امور اجتماعی و اداره كار و امور اجتماعی شهرستان شبستر، تقاضای رسيدگی به وضعيت اين كارخانه را كرده بودند. در آن نامه آمده بود:

كارخانه نساجی خامنه در سال 1370 به بهره برداری رسيد و اينك با وجود خطوط توليد نخ و پارچه (ريسندگی و بافندگی) و با توليد انبوه و فروش محصولات خود، به دليل عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران همچنان هستی و زندگی 200 خانوار را كه جزو زحمتكش ترين و آسيب پذير ترين قشر جامعه به حساب مي­آيند را به مخاطره انداخته و از پرداخت به موقع حقوق و مزايا اجتناب می نمايند.