جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزيده ای ازمصاحبه جان بولتون،
نماينده آمريكا درسازمان ملل با تلويزيونی فاكس- 2 ژوئن
بازی دقيق و ديپلماتيك
كاخ سفيد با جمهوری اسلامی
بايرام منصوری

 
 
 
 
 

جان بولتون: من فكرمی كنم وقتی رئيس جمهور( ايران) می گويد غير قابل قبول است، منظور او اين است كه غيرقابل قبول است. بنا براين مهم اين است كه ....

 

فاكس: اما غيرقابل قبول به اين معنی است، كه اگرآنها كوتاه نيايند، شما دراين مورد عكس العمل نشان می دهيد.....

بولتون: اين كه هيچ انتخابی ازدستوركارخارج نشده است. و وزير....

فاكس: حتی عمليات نظامی؟

بولتون: دقيقا. رايس وزير....

فاكس: عمليات نظامی يكجانبه؟

بولتون: رايس، وزيرامورخارجه، بارديگربه اين نكته امروزاشاره كرد. به همين دليل است كه من فكرمی كنم....

فاكس: اينكه ما اگرمجبورباشيم بايد به تنهائی دست به عمل بزنيم؟

بولتون: به همين دليل است كه رايس گفته است كه هيچ گزينه ای ازدستور كارخارج نشده است. اما دليل ديگراين است كه رئيس جمهورآمريكا با پوتين و ديگررهبران دردو روزگذشته تماس گرفته است و به آنها گفته است "ما قدم بسيارمهمی دراين مورد برداشته ايم"، قدمی كه ازسوی طرفداران سر سخت رئيس جمهوربا انتقاد روبرو شده است. اما وی اين قدم را به اين دليل نيزبرداشت تا قدرت و رهبری آمريكا را نشان داده و بگويد كه او مايل است كاری كند كه مورد پسند طرفدارانش نباشد، به اين معنا كه بهانه را ازايران و طرفدارانش بگيرد و بگويد كه "ما راه تازه ای را پيموديم. ما به ايران واقعا يك شانس آخری را داديم تا نشان دهند كه در موضع عدم تمايل به داشتن سلاح هسته ای هستند." اين فرصتی است كه ايران يا بايد ازآن استفاده كند و يا ساكت شود.