ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه زلمای خليل زاد با اشپيگل
جمهوری اسلامی
ازيكسو پيام سياسی می فرستد
از سوی ديگربمب منفجر می كند!

 
 
 
 

آنها هر دو هفته يكبار، برای مذاكرات سياسی پيام می فرستند، اما موضع ما برای مذاكره همان است كه اعلام كرده ايم و تغيير نخواهد كرد. با قاطعيت می توانم بگويم كه شبه نظاميان شيعه از ايران حمايت می شوند و از همان سلاح هائی استفاده می كنند كه برای حزب الله لبنان فرستاده می شود. زرقاوی و القاعده، از انصار حزب اسلام  در شمال غرب ايران بعنوان پايگاه خود استفاده می كنند. آنها از پاكستان می آيند و از ايران براحتی عبور می كنند. جمهوری اسلامی خواهان تضعيف موقعيت سياسی عراق است. سياستمداران عراقی، حتی آنها كه در ايران زندگی كرده اند، اكنون در مقابل فشارهای جمهوری اسلامی مقاومت می كنند.

هفته نامه اشپيگل در شماره 23( 4- 6- 2006) مصاحبه مشروحی با "زلمای خليل زاد" سفير فوق العاده امريكا در عراق دارد. آن سئوال و جواب هائی كه مشخصا در رابطه با ايران است را از اين مصاحبه استخراج كرده ايم كه در ادامه می خوانيد:

 

سئوال- امريكائی ها ايران را متهم می كنند كه حكومت تهران از رزمندگان شيعه حمايت می كند. انتقاد مشخص شما به تهران چيست؟

- امريكا ايران را از دو دشمن خود صدام در عراق و طالبان در افغانستان نجات داد، اما رهبران اين كشور اكنون استراتژی دوگانه ای را در عراق دنبال می كنند. از يك طرف ايرانی ها سالهاست كه تلاش می كنند با عراق عليرغم آنكه آن را دشمن خود می دانند روابط خوبی داشته باشند و از طرف ديگر تلاش می كنند عراق را تضعيف كنند تا بتوانند به منطقه مسلط شوند و نقش تعيين كننده داشته باشند. ما با قاطعيت می توانيم بگوئيم كه ايرانی ها از نيروهائی حمايت می كنند كه به ارتش متحدين در عراق حمله می كنند. آنها در عراق از همان سلاح هائی استفاده می كنند كه برای حزب الله لبنان صادر می شود. آنها به زرمندگان شيعه پول می دهند و گروه های ويژه ای را تربيت می كنند. ما نمی توانيم با قاطعيت بگوئيم كه تهران از القاعده حمايت می كند، اما می دانيم كه اعضای القاعده از پاكستان و از طريق ايران به عراق می آيند. انصارالاسلام يكی از سازمان های وابسته به القاعده و شبكه زرقاوی است كه پايگاهی در شمال غربی ايران دارد.

سئوال- شما پيشنهاد كرده ايد كه مستقيما با حكومت تهران در باره مسائل عراق وارد مذاكره شويد. وزير امور خارجه تهران اين پيشنهاد را رد كرده است. آيا ابتكار شما ديگر منتفی است؟

- ما هر دو هفته يكبار پيامی از ايران دريافت می كنيم. سياستمداران عراقی به ما می گويند كه ايران مايل است مستقيما با ما وارد مذاكره شود، اما موضع ما در اين ارتباط بدون تغيير است.

سئوال- بسياری از سياستمداران عراق، مدت ها درايران بعنوان پناهنده بسر برده اند. نفوذ ايران در عراق درحال حاضر تا چه اندازه است؟

-ايرانی ها در جنوب تلاش می كنند نفوذ خود را گسترش دهند اما هر اندازه روند تحولات سياسی درعراق پيش می رود نفوذ آنها كمتر می شود. ما شاهد يم كه سياستمداران عراقی در مقابل فشار تهران مقاومت می كنند. حتی كسانی كه درايران زندكی كرده اند.

سئوال- وضعيت در حال حاضر، در عراق آشفته است؛ خصوصا در مناطق نفت خيز اين كشور كه مخارخ بازسازی عراق بايد از طريق آن تامين شود.

- عراق درحال حاضر يك ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت در روز صادر می كند. البته دراينجا هم مشكلات زيادی وجود دارد. برخی همسايگان عراق مايل نيستند يك عراق نيرومند از لحاظ اقتصادی را دركنار خود ببينند.