ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه مهم انجمن اسلامی دانشگاه تهران
باند سعيد امامی در تدارك
قلع و قمع در دانشگاه هاست
 
 
 
 

 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران در اعتراض به وقايع هفته گذشته در اين دانشگاه بيانيه‌ای مشروحی صادر كرد. در بخش هائی از اين بيانيه آمده است:

 

سازمان‌های دانشجويی تا زمانی كه در همراهی با بدنه اجتماعی و عمومی مردم حركت كرده‌اند توانسته‌اند با جنبش اصلاحی ملت ايران ياری برسانند. تجربه‌هايی مانند جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب سال 57 و نقش چشمگير در جنگ و در نهايت جنبش دوم خرداد 76 از نمونه‌های بی نظير اين همراهی است.

تلاش صادقانه انجمن‌های اسلامی در دفاع از نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش كه در دوم خرداد 76 تجلی يافته به كام تماميت خواهان و اقتدار گرايان خوش نيامد و منجر به روی كار آمدن دولت اصلاحی محمد خاتمی گرديد. همين امر موجب شد تا تخريب و تضعيف اين نهاد از درون در دستور كار قرار گيرد.

يكی از افت‌هايی كه فعاليت‌های دانشجويی را تهديد می‌كند و به انحراف می‌كشاند، احساسی‌گری و راديكاليسم است. دوری از واقع گرايی، گرفتارشدن در دام احساسات و سقوط در راديكاليسم كور تجربه‌ای است كه دانشجويان پيش از اين نيز در دهه پنجاه آن را تجربه كرده‌اند و جامعه ايرانی نيز هزينه‌های فراوانی را از اين جانب پرداخته است. راديكاليسم چهره‌ای آشوب طلب و هنجار شكن از دانشجو در ذهن جامعه به يادگار می‌گذارد.

طی چند سال اخير اين آفت فعاليت‌های دانشجويی بار‌ها توسط مخافظه كاران و اقتدارگرايان به طرق گوناگون مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

عزل عجولانه و غير محترمانه دكتر فرجی دانا رياست سابق دانشگاه تهران و ملغی كردن شيوه‌ انتخابی روسای دانشگاه‌ها كه برای اولين بار پس از انتصاب چندين رييس در دانشگا‌ه‌های ديگر مورد اعتراض شديد انجمن‌ اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران قرار گرفت، اولين چالش مهم دولت جديد در عرصه دانشگاه‌های كشور بود. انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران ضمن احترام به مقام علمی و شخصيت مستقل آيت‌الله عميد زنجانی اعتراض خود را نسبت به انتصابی بودن ايشان و دفاع از حق انتخابی شدن روسای دانشگاه‌ها اعلام كرد. شروط انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پرشكی تهران به عنوان فراگير‌ترين تشكل دانشگاه‌ با آيت الله عميد زنجانی برای عدم استفاده از افراد تندرو و غير دانشگاهی در مديران و دفاع از شان دانشگاهيان در مقابل تعرض محافل خارج از دانشگاه و انتخابی بودن روسای دانشكده‌ها توسط ايشان نيز مورد تاكيد قرار گرفت و اكنون ناگزيريم عنوان كنيم كه در مقايسه با ساير روسای دانشگاه دولت مهرورز آقای احمدی‌نژاد و با اطلاع از فشار‌های غير منطقی و به دور از شان محيط علم و دانش از سوی محافل درون دانشگاه و وزارت علوم برای عزل و نصب‌ها و فشار بر اساتيد و دانشجويان و تشكل‌ها، عملكرد ايشان نسبتا قابل دفاع است، اما در مورد يكی از علل آشوب‌های اخير يعنی بازنشستگی اجباری تعدادی از اساتيد سرشناس دانشكده حقوق و علوم سياسی و دانشكده‌ الهيات رد پای محافل مورد اشاره ديده می‌شود. شيوه بازنشسته نمودن اين اساتيد غير معمول و تعجب برانگيز است علاوه بر آن كه اين امر بدون اطلاع و خواست برخی از اين اساتيد صورت گرفته زمان و نحوه اعلام اين بازنشستگی در آستانه پايان ترم و سالگرد فاجعه 18 تير مشكوك و تحريك‌آميز است. به نظر می‌رسد برخی از محافل بازمانده از ياران سعيد امامی قصد دارند با تحريك و بحران‌آفرينی زمينه‌های لازم را برای برخورد‌های آينده فراهم آورند و مديريت دانشگاه را به سمت سخت‌گيری و سركوب سوق دهند.

 

يكی از عوامل ديگر اعتراضات اخير برخوردهای ناصحيح و به دور از نزاكت برخی از انتظامات با دانشجويان و سخت گيری‌های خلاف عرف‌ دانشگاهی بود.

حضور و دخالت‌ عده‌ای از لباس شخصی‌ها و حمله و توهين موجب تحريك و انزجار دانشجويان را فراهم آورد. عدم برخورد انتظامی و بعضا حتی رفتار‌هايی كه شبهه همراهی نيروی انتظامی را به ذهن متبادر می‌كند باعث ايجاد ابهام‌هايی ميان دانشجويان شده است. سنگ‌پرانی و زخمی كردن دانشجويان و در روز‌های بعد از حادثه نيز دستگيری تعدادی از دانشجويان توسط اين افراد محل شبهه و سوال است. انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و عوم پزشكی تهران خواستار آن است كه هويت اين لباس شخصی‌ها مشخص شود و از اين پس نيز در حوادث مشابه از دخالت و حضور آنان جلوگيری گردد.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران نسبت به هرگونه سوء استفاده از وقايع پيش آمده جهت ايجاد محدوديت‌های فراقانونی و برخورد با تشكل‌ها و دانشجويان و اساتيد هشدار می‌دهد و همچنين دانشجويان را نيز دعوت به هوشياری می‌نمايد.