ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  22 خرداد- ميدان 7 تير
اجتماع زنانی كه حقوق
انسانی- قانونی می خواهند
 
 
 
 

 

عده ای از فعالان حقوق زنان درايران، با صدور اعلاميه ای از همه زنانی كه به نقض حقوق زن در قوانين موجود كشوری اعتراض دارند خواستند تا روز 22 خرداد در ميدان هفت تهران جمع شوند و خواست های خود را اعلام دارند. بخشی از اين خواست ها كه در كمال تعجب و حيرت نمايندگان زن مجلس هفتم نيز در برابر آن قرار دارند به شرح زير اعلام شده است:

منع چندهمسری، لغو حق طلاق يكطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترك، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن كيفری دختران به 18 سال، حق شهادت برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت كار و ديگر قوانين تبعيضآميز