ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمله كنندگان
بازوی قدرتمند بخشی از مديريت كشور
 
 
 
 

 

ابطحی- ديروز در قم هم همان جمع معلوم و محدود و پر قدرت كه يك روز با شعار "مخالف هاشمی دشمن پيغمبر است" به هر كس و هر جا حمله می بردند، به مراسم سخنرانی هاشمی رفسنجانی حمله بردند و مراسم را به هم زدند. اين جمع البته كار تازه ای نكرده اند؛ چند هفته پيش در قم، در حرم حضرت معصومه (س) به خاتمی حمله بردند و بدترين فحاشی را به او، كه دين خدا را نابود كرده ای. ده ها راه پيمايی كفن پوش كردند كه مصاحبه خاتمی با CNN سازشكاری است و چراغ سبز به آمريكا؛ به سيد فاضل و انديشمندی مثل مهاجرانی و شيخ پاك و تيزهوشی مثل عبد الله نوری، كه هر دو عضو كابينه‌ی جمهوری اسلامی ايران بودند در نماز جمعه به قصد كشت حمله كردند؛ در كوی دانشگاه حاضر بودند و در ضرب و شتم دانشجويان شريك؛ و....

تبار اين جريان، به عنوان بازوی قدرتمند بخشی از مديريت كشور برای مردم آشنا بود. تنها اتفاق جديد اين بود كه اين بار هاشمی رفسنجانی هم در اين محدوده قرار گرفته است.

امروز يكی از دوستان از قم زنگ می زد كه مردم قم فهميده اند كه بانيان حوادث ديروز در به هم ريختن مراسم سخنرانی هاشمی وابسته به كدام مدرس حوزه بوده اند و در چه مؤسسه‌ای. چند ساعتی هم دستگيرشان كرده‌اند. ياد پرونده های فراوانی افتادم كه در آن ۸ سال با جزئيات كامل آماده می‌شد و با مهر "كس نبيند" كه می گويند برادران افغانی ما با لهجه ی شيرين فارسی دری از اين عنوان به جای كلمه‌ی محرمانه استفاده می كنند، به بايگانی سپرده می شد.

اين نوع برخوردهای زور مدارانه به نفع هيچ قدرتی نيست. خيلی از رهبران سابق اين حركت ها و اين نوع حمله ها، روشهای ديگری را برگزيدند و لااقل به سمت فيلم و روزنامه و تبليغات و يا سازماندهی تشكيلاتی و انتخاباتی روی آورده اند؛ ولی باز هم اين روش ها پايان نيافته است. اين نوع رفتار در مورد هر كسی محكوم است و بايد همه با آن مقابله كنيم.

با توجه به قدرت و سابقه ی هاشمی رفسنجانی در معماری انقلاب و پشتوانه ی حوزوی و حمايت بی دريغی كه مراجع تقليد و علمای شهرستان ها از ايشان دارند، اين حادثه در حوزه‌ی سياست ايران "مهم" تلقی می شود و به همين دليل شايد، فقط شايد در آينده اين اتفاقات اگر پايان نمی يابد، لااقل محكوم شود.