ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرونده 8 مارس- روز زن
زنان كتك خورده روز زن
در دادسرای حاضر شدند!

 
 
 
 

 

عده ای زنان كه درجريان اجتماع 8 مارس در پارك دانشجو مورد ضرب و شتم نيروی انتظامی قرار گرفته بودند در شعبه دوم دادسرای ناحيه 12 تهران حضور يافته و دلائل و مدارك و شواهد خود را برای ثبت در پرونده ای كه دراين ارتباط تشكيل شده دراختيار قاضی گذاشتند. شاكيان و شاهدان همگی در اين جلسه حاضر شدند و رسما به قاضی دادگاه گفتند كه كاملا قادر به شناسائی تعدادی از مامورانی كه زنان را در آن روز در پارك دانشجو كتك زده اند هستند. اين جلسه در تاريخ 23 ارديبهشت در دادسرا تشكيل شده بود اما خبر آن اكنون از سوی وكيل زنان شاكی اعلام شده است. دليل اين تاخير در اعلام خبر احتمالا می تواند اين باشد كه هم وكيل و هم موكلان از پيگيری قضائی مسئله نا اميد شده اند و مسائل مطرح شده در آن جلسه دادسرا را برای خبرگزاری ها فاش ساخته اند تا معلوم شود دست نيروی انتظامی و قوه قضائيه درتمام اين مسائل در دست هم است و هيچ چاقوئی دسته خود را در تاريخ نبريده است!