ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "ايجاد وحشت ملی" كليد خورده است
آغاز موج جديد
دستگيری- تهديد- محاكمه
 
 
 
 

 

ادوار تحكيم- همزمان با اخباری كه درباره موج دستگيری ها در آذربايجان می رسد، در تهران نيز فضای سنگين امنيتی – قضائی سنگين تر شده است. دفترادوار تحكيم (رهبران دوره های گذشته دفتر تحكيم وحدت دانشجوئی- كه بنام خط امام شناخته می شدند) نسبت به تعقيب و تهديد سخنگوی اين سازمان( عبدالله مومنی) توسط عواملی شده است، كه كار و فعاليت آنها بسيار شبيه كار تيم های قتل های زنجيره ای در دوران سعيد امامی است. اين عوامل بصورت تيمی در مقابل محل سازمان دفتر تحكيم وحدت جمع شده و به سبك دارودسته های اوباش به سخنگوی اين سازمان اطلاع داده اند كه اگر جرات دارد بيايد جلوی ساختمان سازمان!

دستگيری رهبران انجمن اسلامی- از طرف سازمان ادوار تحكيم به نيروی انتظامی خبر داده می شود و اين نيرو نيز در محل حاضر می شود اما حاضر به شناسائی و دستگيری آنها نمی شود.( همه قرائن حكايت از آن دارد كه اين دارو دسته ها همگی برای سردار ذوالقدر قائم مقام وزير كشور كه اكنون نيروی انتظامی نيز تحت امر اوست! شناخته شده اند و حداقل در سالهای گذشته تحت امر عوامل او در همين نوع امور دست داشته اند.)

در اطلاعيه ديگری، دفتر تحكيم وحدت نسبت به دستگيری های رو به گسترش رهبران انجمن های اسلامی دانشگاه های مختلف اعتراض كرده است. در همين اطلاعيه نام چند تن از دستگير شدگان اخير اعلام شده است.

محاكمه نمايندگان مجلس ششم- دركنار اين عمليات امنيتی و نظامی، روند گشودن پرونده هائی كه برای اصلاح طلبان و روزنامه نگاران دوران اصلاحات تشكيل شده سرعت گرفته است. از جمله محاكمه رجبعلی مزروعی نماينده مجلس ششم و از رهبران انجمن صنفی خبرنگاران ايران است كه به جرم اظهارنظرهائی در دوران مجلس ششم– بی اعتناء به استدلال های وی كه نماينده مجلس حق دارد در تمام زمينه های اظهار نظر كند و اگر محاكمه ای هم قرار باشد انجام شود بايد اين محاكمه با حضور هيات منصفه باشد- آغاز شد.

 

اسانلو- دريك اقدام ديگر، پرونده ای كه برای منصوراسانلو در زندان اوين و مستند به اعترافات زير شكنجه از وی تهيه شده به دادگاه فرستاده شد تا بر مبنای اين پرونده بازداشت موقت اما چندين ماهه(!) وی تبديل به محكوميت چند ساله شود. منصور اسانلو دبير سنديكای رانندگان شركت واحد است و به اتهام دست داشتن در اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران بازداشت شده است.

محاكمه دراويش - در خبری ديگروكيل مدافع برخی از دراويش گنابادی كه درجريان يورش به حسينيه آنها در قم و به آتش كشيدن اين حسينيه و ضرب و شتم متحصنين آن دستگير شده اند اطلاع داد كه پرونده اين ضرب و شتم را آنقدر در دادسراها دست به دست كرده اند و حتی برای معاينه نيز افراد به پزشكی قانونی فرستاده نشده اند تا آثار ضرب و شتم ها از بين برود. همچنين، اين پرونده را با آنكه تنها يك دستگير شده در ميان آنها در لباس روحانی است به دادگاه ويژه روحانيت فرستاده اند.

محاكمه ميثمی- و باز در يك خبر تاثر آور ديگر، "لطف الله ميثمی” مديرمسوول نشريه "چشم‌انداز ايران" را باتهام انتشار مطالبی در شماره 28 خردادماه اين مجله به شعبه‌ 76 دادگاه كيفری استان تهران احضار كرده اند تا محاكمه ‌شود. شاكيان ميثمی نيروی انتظامی و مدعی‌العموم عنوان اعلام شده اند. ميثمی از مشهورترين زندانيان سياسی دوران شاه است كه درجريان انفجار نارنجك، هنگام دستگيری توسط ساواك، دو چشم خود را از دست داد و سالها زندانی شاه بود.

 

اميرانتظام- و باز در خبر ديگری، عباس اميرانتظام به دنبال دريافت احضاريه‌، قرار است 22 خرداد در شعبه‌ی 6 دادگاه انقلاب حاضر شود. اميرانتظام سخنگوی دولت بازرگان و از قديمی ترين زندانيان سياسی جمهوری اسلامی كه هم‌اكنون در مرخصی از زندان به سر می‌برد و هر بار كه مصاحبه ای می كند و در باره برخی مسائل مملكتی اظهار نظر می كند و يا حكومت تصميم می گيرد مليون ايران را تحت فشار بگذارد، او را يا به زندان بر می گردانند و يا به قصد وادار كردن او به سكوت، محاكمه فرمايشی می كنند.