ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نامه سرگشاده ۷۷۷ امضائی  
قوم ستيزی درجمهوری اسلامی
به حكم قانون اساسی بايد خاتمه يابد
 
 
 
 

 

ما جمعی از اهل قلم و فعالان فرهنگی و سياسی قوميت های مختلف ايرانی با محكوم كردن اهانت روزنامه ايران به مردم آذربايجان بر اين نكته آگاهيم كه اين نخستين و احتمالا واپسين اهانت ها نخواهد بود.

طی ساليان گذشته بارها به هويت هموطنان ما اعم از ترك، كرد، عرب، تركمن و بلوچ اهانت شده است بی آن كه كسی پاسخگوی آن اهانت ها باشد يا به كيفر اعمال زشت خود برسد. ما اين اهانت ها و تحقيرها را در برخی از كتاب های درسی و مطبوعات و در رسانه هايی نظير صدا و سيما و نيز در آثار مكتوب پاره ای از نويسندگان ديده ايم.

در اينجا نخست از همه گويندگان، نويسندگان، رمان نويسان، تاريخ نگاران، روزنامه نگاران، هنرمندان و سياستمداران و اهل قلم كه به وحدت ملی ايران علاقه مندند می خواهيم در نوشته ها و گفته های خود از طرح مسايلی كه شايبه شووينيسم از آن برمی آيد، بپرهيزند. متاسفانه در چند دهه اخير انديشه ها و اقداماتی همچون ترك ستيزی، عرب ستيزی، كرد ستيزی و ديگر ستيزی، يكپارچگی ملی ما را در معرض خطر قرار داده است.

دوم، ما خواستار تصويب قوانينی هستيم كه هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت های ايرانی اعم از آذربايجانی، كرد، عرب، بلوچ ،تركمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد و برای توهين كنندگان - در هر مقام و منصبی كه باشند- كيفرهای مشخصی در نظر بگيرد تا بدين وسيله جلوی تفرقه و تشتت در صفوف متحد ملت ايران گرفته شود.

ضمنا يادآور می شويم عدم اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴٨ قانون اساسی تاكنون روزنه ای بوده است كه وحدت ملی و تماميت ارضی كشور ما را تهديد كرده. لذا اكنون و پس ازگذشت ۲۷ سال از تصويب قانون اساسی ج.ا.ا خواستار اجرای كامل اين سه اصل هستيم كه حداقل خواسته های ماست.

در شرايط كنونی و برای كاهش تنش های قومی، دولت موظف است اصل ۱۵ قانون اساسی را از آغاز سال تحصيلی ۱٣٨۵ اجرا كند تا بدين وسيله حسن نيت خود را به اقوام وملل ايرانی نشان دهد و به شعارهای عدالت خواهانه ای كه می دهد عمل نمايد.  

 

۱- ايران آبكناری
۲- فهيمه آتيك
٣- منصور آخوندی
۴- پيمانه آذر كلاه
۵- خسرو آذركلاه
۶- اختر آراميده
۷- فرشته آراميده
٨- فريدون آراميده
۹- صفيه آرايی
۱۰- مريم آرايی
۱۱- فريناز آرمين  
۱۲- جعفر آروينی
۱٣- گيو آرين
۱۴- ويكتوريا آزاد
۱۵- نسيم آزاده
۱۶- آفاق آزادی وطن
۱۷- پری آزادی
۱٨- حسين آزادی
۱۹- چهره آشتيانی
۲۰- فرشيد آشتيانی
۲۱- راضيه آصف
۲۲- سهيل آصفی – روزنامه نگار
۲٣- روزبه آقاجری
۲۴- حميد آقامحمدی
۲۵- فرزانه آقايی پور
۲۶- الهام آگاهی
۲۷- سميرا آهنی
۲٨- فرخنده آهی
۲۹- محمد علی آهی
٣۰- پيام ابوطالبی
٣۱- رضا احدی
٣۲- ليلا احدی
٣٣- محمد مهدی احمد پور
٣۴- خيراله احمدی
٣۵- گلچين احمدی
٣۶- منوچهر احمدی
٣۷- محمد رضا احمدی
٣٨- رضا اختياری
٣۹- زهرا اخوان
۴۰- طيبه اخوان اقدم
۴۱- جلال اديب  
۴۲- همه اذانی
۴٣- راشد ارجمند
۴۴- پيمان ارشدی
۴۵- نسرين ارشدی
۴۶- شمس اطلس باف
۴۷- جعفر اسپهبدی
۴٨- محسن اسداللهی
۴۹- نادر اسداللهی
۵۰- رويا اسدی
۵۱- منوچهر اسدی
۵۲- يدالله اسدی
۵٣- نازی اسكويی
۵۴- احمد علی اسلامی
۵۵- محموداسلا می
۵۶- اصغر اسماعيلی
۵۷- پروين اسماعيلی
۵٨- يعقوب اسماعيلی
۵۹- بهرنگ اسماعيليون
۶۰- ناصر اشجاری
۶۱- قاسم اصغری
۶۲- شمس اطلس باف
۶٣- پريچهر اطمينان
۶۴- نسرين افتخاری
۶۵- پرويز افخمی
۶۶- روحی افسر
۶۷- ايران افسريان
۶٨- مريم افشار
۶۹- رستم افشاری  
۷۰- جعفر اقدامی
۷۱- نظام اقدسی
۷۲- سيف الله اكبری
۷٣- باقر اكراچی
۷۴- شهلا القاصی
۷۵- امير الله وردی
۷۶- روحی افسر
۷۷- مرتضی امامی
۷٨- صائب امانی
۷۹- سيامك امينی (جمكرانی)
٨۰- علی امينی
٨۱- محمد امينی جمكرانی
٨۲- ليلا امير نظام
٨٣- شهلا انتصاری
٨۴- الناز انصاری
٨۵- منصور اوجی – شاعر
٨۶- يونس اورنگ
٨۷- ابراهيم ايران پناه
٨٨- احد ايران پناه   
٨۹- شهناز ايرانلو
۹۰- هما ايران نژاد
۹۱- فرامرز ايزدی
۹۲- محسن ايلانلو
۹٣- جمشيد بابايی
۹۴- مسعود باستانی – روزنامه نگار
۹۵- فرزانه باشی
۹۶- اسد باطنی
۹۷- تراب باقرزاده
۹٨- ايران باقری (آزاده)
۹۹- سهيلا باقری
۱۰۰- فرشته باقری
۱۰۱- كريم باقری
۱۰۲- محمد باقری
۱۰٣- باقرباقری
۱۰۴- اياز باوری
۱۰۵- زينب بت شكن
۱۰۶- محسن بختياری
۱۰۷- الهام بخشی
۱۰٨- حجت براتی
۱۰۹- حسين برزگرپور
۱۱۰- مصطفی برنجی
۱۱۱- احسان بروجردی
۱۱۲- ياسمين بروجردی
۱۱٣- وجيهه برومند
۱۱۴- نسرين بشيری
۱۱۵- يعقوب بصيرت
۱۱۶- ناصر بصيرت
۱۱۷- حجت بصيری
۱۱٨- زهرا بلند پرواز
۱۱۹- يلدا بلند پرواز
۱۲۰- زرين بلوچ
۱۲۱- رزاق بلوچ
۱۲۲- شهناز بلوچ
۱۲٣- هاشم بناپور
۱۲۴- فريبرز بنا يی
۱۲۵- جمال بنی ‌جمالی
۱۲۶- احمد علی بنی حسن
۱۲۷- كاوه بوذری
۱۲٨- زويا بهزادی
۱۲۹- شهلا بهشتی
۱٣۰- منصوره بهكيش
۱٣۱- تقی بهمنی
۱٣۲- حميد بی آزار
۱٣٣- جليل بيدآبادی
۱٣۴- مرتضی بيداران
۱٣۵- امين بی ‌طرف
۱٣۶- آذر بيدی
۱٣۷- نازلی بيگی
۱٣٨- فريدون بيگی
۱٣۹- مينا پازوكی
۱۴۰- بابك پاكزاد
۱۴۱- حسن پا ك ‌نژاد
۱۴۲- سميه پاك نشان
۱۴٣- ژيلا پرچمی
۱۴۴- الهام پرستو
۱۴۵- مازيار پرستو
۱۴۶- فريده پرستويی
۱۴۷- مهين پرنيان
۱۴٨- آذرنوش پژوهش
۱۴۹- احمد پستچی
۱۵۰- خسرو پناهی
۱۵۱- رستمعلی پناهی
۱۵۲- منيژه پناهی
۱۵٣- نادر پناهی
۱۵۴- سپيده پورآقايی
۱۵۵- جمال پوراحمد
۱۵۶- نسرين پورداود
۱۵۷- حسين پوررضا
۱۵٨- مهشيد پورشكوری
۱۵۹- شهرام پورمنصوری
۱۶۰- فرهنگ پورمنصوری
۱۶۱- وادی پور منصوری  
۱۶۲- نداپورمنصوری  
۱۶٣- رجب پوريا
۱۶۴- پريوش پوری ‌فر
۱۶۵- يحيی پوستی
۱۶۶- داريوش پويا
۱۶۷- مصطفی پويا
۱۶٨- اشرف پهلوان
۱۶۹- رخشا پهلوان
۱۷۰- شراره پهلوان
۱۷۱- پيمان پيران
۱۷۲- بيژن پيرنيا
۱۷٣- سيامك پيشوايی
۱۷۴- گلناز پيشوايی
۱۷۵- رسول پيمان
۱۷۶- صمد پيوندی
۱۷۷- حبيب تاجيك
۱۷٨- احد تبريزی
۱۷۹- مولود تركمانی
۱٨۰- سعيد تميميان
۱٨۱- نوروز تميميان
۱٨۲- زهره تنه كابنی
۱٨٣- فرهاد توانا
۱٨۴- هايده تهرانی
۱٨۵- امير تيموری
۱٨۶- كيخسرو ثابتی
۱٨۷- صفدر جاری
۱٨٨- جاويد جاويدان  
۱٨۹- غلامرضا جبارزاده
۱۹۰- رشيد جبا رنژاد
۱۹۱- عليرضا جباری – مترجم و عضو كانون نويسندگان ايران
۱۹۲- يعقوب جباری
۱۹٣- محمد حسين جباری
۱۹۴- كاوه جديدی
۱۹۵- اصغر جبلی
۱۹۶- يلدا جزايری
۱۹۷- سيما جعبری
۱۹٨- رضی جعفرزاده
۱۹۹- محمد جعفرزاده
۲۰۰- احمد جعفری
۲۰۱- پيام جعفری
۲۰۲- سهيلا جعفری
۲۰٣- مينا جعفری
۲۰۴- يونس جعفری نوسر
۲۰۵- علی جعفری يكتا
۲۰۶- پروين جلايی
۲۰۷- رخساره جليلی
۲۰٨- عباس جليلی
۲۰۹- حسين جليلی
۲۱۰- سهيلا جليلی
۲۱۱- سينا جمال ‌د وست
۲۱۲- ناهيد جمالی
۲۱٣- پژمان جم ‌نژاد
۲۱۴- فرشيد جم ‌نژاد
۲۱۵- نوذر جوان
۲۱۶- آرش جواهری
۲۱۷- اكبر جوزی
۲۱٨- فريده جهانبانی
۲۱۹- شيرين جهانداری
۲۲۰- نوشين جهانشاهی
۲۲۱- گلی جهانشاهی
۲۲۲- شقايق جهانگيری
۲۲٣- جهانگير جهانگيری
۲۲۴- علی جهانيار
۲۲۵- ستاره جين ‌شناس
۲۲۶- ژينوس چابكبار
۲۲۷- يوسف چابكی
۲۲٨- اردشير چاركی
۲۲۹- اقدس چروند
۲٣۰- يحيی چهره ‌ساز
۲٣۱- شهين چهره ‌نگار
۲٣۲- فرشاد حاج سيد اسد الله
۲٣٣- محمد حاجی زاده
۲٣۴- ولی حاجی ‌زاده
۲٣۵- پروانه حاجی لو
۲٣۶- حسين حاجی لو
۲٣۷- سيامك حاجی لو
۲٣٨- نزهت حافظی
۲٣۹- همت حافظی
۲۴۰- داود حبيبی
۲۴۱- غلامحسين حبيبی
۲۴۲- فقيه حبيبی
۲۴٣- مژده حبيبی
۲۴۴- سپيده حجازی
۲۴۵- سيما حجازی
۲۴۶- الهه حجتی
۲۴۷- افشين حجتی
۲۴٨- حسين حردانی
۲۴۹- خالد حردانی
۲۵۰- رسول حردانی
۲۵۱- سعيد حردانی    
۲۵۲- صديقه حردانی نژاد
۲۵٣- قادر حردانی
۲۵۴- مونا حردانی
۲۵۵- وارث حردانی  
۲۵۶- سهراب حسنی    
۲۵۷- عبدالرزاق حسنی
۲۵٨- داريوش حسينی
۲۵۹- علی‌رضاحسنی
۲۶۰- فتانه حسنی
۲۶۱- اعظم حسينی
۲۶۲- حسين حسينی
۲۶٣- حياس حسينی
۲۶۴- سيد صادق حسينی
۲۶۵- كمال حسينی
۲۶۶- مژده حسينی
۲۶۷- امير حشمت ساران  
۲۶٨- ليدا حضرتی
۲۶۹- صفورا حق شناس
۲۷۰- اصغر حقيقی
۲۷۱- محسن حكيمی – مترجم و عضو كانون نويسندگان ايران
۲۷۲- غريب حلوايی
۲۷٣- نوروز حمزی
۲۷۴- شكوه حميتی
۲۷۵- بهمن حميدی – مترجم و پژوهشگر
۲۷۶- فرشته حيات‌بخش
۲۷۷- افشين حياتی
۲۷٨- فرنوش حياطی
۲۷۹- ايرج حيدرپناه
۲٨۰- عبدالرحمان حيدری
۲٨۱- ليلا حيدری
۲٨۲- جميله حيدری
۲٨٣- هومن حيدری  
۲٨۴- شهناز خاكباز
۲٨۵- مليحه خاكسار
۲٨۶- صالح خا ك ‌پور
۲٨۷- منصوره خاكپور
۲٨٨- بيژن خاك ‌نگار
۲٨۹- جبار خاموش
۲۹۰- جعفر خبازی
۲۹۱- ابراهيم خدابخش
۲۹۲- ناصر خدابنده
۲۹٣- رسول خدايار
۲۹۴- مهين خديو – نويسنده و عضو كانون نويسندگان ايران
۲۹۵- جواد خردمند  
۲۹۶- پژمان خرسند
۲۹۷- حسين خسروانی
۲۹٨- منصور خسروانی
۲۹۹- فاتح خسروی
٣۰۰- يحيی خسروی
٣۰۱- محمد مهدی خلج
٣۰۲- محمد خليلی – شاعر وعضو كانون نويسندگان ايران
٣۰٣- جعفر خيام
٣۰۴- هوشمند خواجوی
٣۰۵- طلا خوشرو
٣۰۶- هاجر خوشرويی
٣۰۷- زيبا خوش‌كلام
٣۰٨- اكبر خوشنويس
٣۰۹- ناهيد خيرآبی
٣۱۰- فيروز دا د بين
٣۱۱- بهنام دارايی زاده
٣۱۲- دارين داريوش
٣۱٣- گيو دادگری
٣۱۴- مهناز داديار
٣۱۵- بينا داراب زند
٣۱۶- حيدر دارابی
٣۱۷- بهنام دارايی زاده
٣۱٨- ژاله داروگر
٣۱۹- بهروز داغستانی
٣۲۰- حسين دانش
٣۲۱- فروغ دانشی
٣۲۲- مسعود داوران
٣۲٣- فريبا   داوودی مهاجر- روزنامه نگار
٣۲۴- حميرا دبستانی
٣۲۵- مجتبی درخشان  
٣۲۶- يلدا درگاهی
٣۲۷- شهناز درويشيان
٣۲٨- منصور درياباری  
٣۲۹- بهرام دزكی
٣٣۰- حبيب دستمزدی
٣٣۱- فرزانه دستوری
٣٣۲- سهراب د شتی
٣٣٣- كيقباد دشتی
٣٣۴- رشيد دلدار
٣٣۵- محمود دولتی
٣٣۶- مصطفی دهقان
٣٣۷- ترانه راد
٣٣٨- سمانه رازداری
٣٣۹- روشنك راشدی
٣۴۰- ناهيد راشدی
٣۴۱- نسرين راشدی
٣۴۲- مسعود رجايی
٣۴٣- شكوفه رحمتی
٣۴۴- زيبا رخساری
٣۴۵- اكبر رجايی
٣۴۶- حسين علی رجبی  
٣۴۷- بهمن رجبی
٣۴٨- عباسعلی رحمتی
٣۴۹- ولی رحيم ‌زاده
٣۵۰- رحيم رحيم ‌زاده اسكويی - مديرمسوول مجله نقد نو
٣۵۱- فريده رحيمی دانش
٣۵۲- نجف رحيمی
٣۵٣- قاسم رخساری
٣۵۴- توران رستمی
٣۵۵- جهان رستمی
٣۵۶- ايلناز رستمی
٣۵۷- داود رسولی
٣۵٨- پرستو رسولی
٣۵۹- شبنم رسولی
٣۶۰- نواب رسولی
٣۶۱- احمد رشكی
٣۶۲- حداد رشكی
٣۶٣- پروانه رشيدی
٣۶۴- هما رشيدی
٣۶۵- فلور رشيدی
٣۶۶- حسين رضايی
٣۶۷- شيد رضايی
٣۶٨- محمد رضوانيان
٣۶۹- اكبر رمضانی
٣۷۰- جمشيد رمضانی
٣۷۱- علی رمضانی
٣۷۲- آسيا رنجبر
٣۷٣- بهرام روانبخش
٣۷۴- گيتی روزبين
٣۷۵- ژيلا رويايی
٣۷۶- آزاده رهبر
٣۷۷- علی اصغر رهبر
٣۷٨- م.روان شيد- مترجم
٣۷۹- نازنين رياحی
٣٨۰- گلوريا رياحی
٣٨۱- فريبرز رييس دانا – اقتصاددان وعضو كانون نويسندگان ايران
٣٨۲- صبا رييسی
٣٨٣- حشمت زارع
٣٨۴- اشرف زارعی
٣٨۵- ناصر زرافشان   - وكيل دادگستری و مترجم وعضو كانون نويسندگان ايران
٣٨۶- اقدس   زرين  
٣٨۷- جمشيد زمانی
٣٨٨- علی زمانی  
٣٨۹- مهدی زمانی
٣۹۰- ايرج زمردی
٣۹۱- آرام زندگانی
٣۹۲- گلی زنجانی
٣۹٣- همت زندگانی
٣۹۴- منوچهر زندوكيل
٣۹۵- فرشيد زهره ای
٣۹۶- پيمان زيوری
٣۹۷- آناهيتا ساعی
٣۹٨- نرگس سام
٣۹۹- مهری سجادی
۴۰۰- مهری سحابی
۴۰۱- پريوش سحابی
۴۰۲- فاطمه سرحدی زاده
۴۰٣- مينا سری  
۴۰۴- پگاه سحرخيز
۴۰۵- محمد حسين سخی
۴۰۶- غلامحسين سركوب
۴۰۷- ابراهيم سعاداتی
۴۰٨- عليرضا سعادت
۴۰۹- سياوش سعادتيان
۴۱۰- رضا سقا
۴۱۱- يحيی سلبی
۴۱۲- فاطمه سلطان زاده
۴۱٣- زهرا سلطانی
۴۱۴- سعيد سلطانی
۴۱۵- مهدی سماواتی
۴۱۶- علی سنبلی
۴۱۷- داريوش سنجری
۴۱٨- عشرت سهامی
۴۱۹- ليدا سهرابی
۴۲۰- علی‌اكبر سهيلی  
۴۲۱- زيور سياح
۴۲۲- موسی سيادت- مورخ
۴۲٣- غضنفر سيار
۴۲۴- عزت سيف
۴۲۵- صديقه سين
۴۲۶- الهه شاپوری
۴۲۷- فخری شاد فر
۴۲٨- رضا شاكری
۴۲۹- عليرضا شاهيد
۴٣۰- رضا شاهين
۴٣۱- ركسانا شب ‌خيز
۴٣۲- مهناز شجاعی ‌فر
۴٣٣- جاسم شديد زاده – نماينده اهواز دردوره ششم مجلس شورای اسلامی
۴٣۴- فرامرز شريف پناه
۴٣۵- زينت شريفی
۴٣۶- رويا شريفی
۴٣۷- احمد شجره
۴٣٨- محمد شجره
۴٣۹- فرشته شجره
۴۴۰- مهرناز شعبانی
۴۴۱- رمضان شعبانی
۴۴۲- حسن شفايی
۴۴٣- اسد شقاقی
۴۴۴- حسينيه شقاقی
۴۴۵- ثريا شكوهی
۴۴۶- اكبر شكيب
۴۴۷- اياز شكيب
۴۴٨- نصرت شكيب
۴۴۹- رحمان شمشكی
۴۵۰- ايام شميرانی
۴۵۱- شهروز شميرانی
۴۵۲- عالمتاج شميرانی
۴۵٣- گوهر شميرانی
۴۵۴- حسن شهبازی
۴۵۵- شهره شهبازی
۴۵۶- رقيه شهبازی
۴۵۷- شهره شهبازی
۴۵٨- عبداله شهبازی
۴۵۹- لادن شهرتی
۴۶۰- مسعود شهسواری
۴۶۱- مهدی شهيدی
۴۶۲- حسين شهنازی
۴۶٣- شهرام شيدايی
۴۶۴- اشرف شيرازی
۴۶۵- محمود شيرازی
۴۶۶- كاوه شيرزاد
۴۶۷- ناصر شيرمحمدی
۴۶٨- فريدون صابری
۴۶۹- مرتضی صابری
۴۷۰- بهرام صادق
۴۷۱- عسگر صا د ق ‌پور
۴۷۲- اسماعيل صاد قی
۴۷٣- مرتضی صادقی
۴۷۴- حسين صادقی
۴۷۵- شيوا صادقی
۴۷۶- هلا له صالحی
۴۷۷- شيرين صباح
۴۷٨- شورانگيز صبحی
۴۷۹- گلوريا صبحی
۴٨۰- كامران صداقت
۴٨۱- سيد حسن صدری
۴٨۲- عليرضا صرافی – مدير مسوول مجله ديلماج - تبريز
۴٨٣- يعقوب صحرايی
۴٨۴- ناهيد صفايی
۴٨۵- صفيه صفدری
۴٨۶- خانواده صفرقهرمانيان (قديمی ترين زندانی سياسی زمان شاه)
۴٨۷- بستام صفری
۴٨٨- صبا صفری
۴٨۹- صدر صفيرپور
۴۹۰- هامون صمدی
۴۹۱- هوشنگ صمدی
۴۹۲- صدر صمصام
۴۹٣- منيژه صمصامی
۴۹۴- شهناز صميمی
۴۹۵- مهوش صميمی
۴۹۶- ستاره صورتگر
۴۹۷- اله‌يار صيادی
۴۹٨- بهروز صيادی
۴۹۹- چنگيز صيادی
۵۰۰- احسان صيامی
۵۰۱- زهره صيامی
۵۰۲- رحيم صيامی
۵۰٣-   نسرين طاعتيان
۵۰۴- جمشيد طالبی
۵۰۵- لی‌لی طالقانی
۵۰۶- سيدرضاطاهرخانی
۵۰۷- بتول طاهرخانی
۵۰٨- حشمت طاهری
۵۰۹- سيامك طاهری
۵۱۰- كاظم طاهری
۵۱۱- مينا طاهری
۵۱۲- نگار طاهری
۵۱٣- فروغ طباخ
۵۱۴- عبدالهادی طرفی
۵۱۵- سهيلا طهماسبی
۵۱۶- رويا طی
۵۱۷- جعفر طيبی
۵۱٨- جواد طيبی
۵۱۹- حميدرضا ظريفی نيا
۵۲۰- طوبی عا بد ين ‌پور
۵۲۱- مسعود عاشوری
۵۲۲- رضا عابد
۵۲٣- ليلا عبادت دوست
۵۲۴- ابراهيم عباسقلی نژاد
۵۲۵- اميد عباسقلی نژاد
۵۲۶- تقی عباسی
۵۲۷- آذر عباسی
۵۲٨- هومن عباسی
۵۲۹- حسن عباسيان – رييس هيات مديره جمعيت عرب های خوزستانی مقيم تهران
۵٣۰- مهناز عبدالهی
۵٣۱- جمال عبيری
۵٣۲- عبدالله عرفان طلب
۵٣٣- يوسف عزيزی بنی طرف – نويسنده وعضو كانون نويسندگان ايران
۵٣۴- حسين عسگری
۵٣۵- علی عسگری
۵٣۶- فرنگيس عسكری
۵٣۷- نيما عسكری
۵٣٨- حميدرضا عسكری‌نژاد
۵٣۹- حشمت عضد ی
۵۴۰- طاهره عظيمی
۵۴۱- رمضان علی اكبری
۵۴۲- حسين   علی‌پور
۵۴٣- حيدر عليزاده
۵۴۴- كافيه عليمرادی
۵۴۵- پرويز عمادی
۵۴۶- محمد علی عمويی – قديمی ترين زندانی سياسی جهان
۵۴۷- رضا غبيشاوی – روزنامه نگار
۵۴٨- ايرج فاتح
۵۴۹- علی فايض‌پور
۵۵۰- پروين فتاحی
۵۵۱- منير فتاحی  
۵۵۲- آيدا فتوحی
۵۵٣- مهدی فخرزاده
۵۵۴- بهروز فراهانی
۵۵۵- يكوان فرامرز ايزدی
۵۵۶- كاظم فرج الهی  
۵۵۷- حيدر فرجی
۵۵٨- منصورفرجی
۵۵۹- فرزاد فرحبخش
۵۶۰- پوران فرخ ‌نيا
۵۶۱- ارسلان فرخی
۵۶۲- حاج‌علی فرزانه
۵۶٣- فروزان فرزانه
۵۶۴- محمدعلی فرزانه
۵۶۵- اكبر فرمانی
۵۶۶- فرهاد فروهر
۵۶۷- فرنوش فرهادی
۵۶٨- فرهاد فرهادی
۵۶۹- فاطمه فرهنگ خواه  
۵۷۰- فرحناز فرهودی
۵۷۱- شهين فريار
۵۷۲- سهيلا فضيلت
۵۷٣- فريده فغانی
۵۷۴- صادق فقيرزاده
۵۷۵- ابوالفضل فلاح  
۵۷۶- حيدر فلاح
۵۷۷- ولی الله فيض مهدوی  
۵۷٨- منصور فيلسوف
۵۷۹- خدايار قا د ری
۵٨۰- ضيا قادری
۵٨۱- محمد قادری
۵٨۲- اختر قاسمی
۵٨٣- يداله قاسمی
۵٨۴- آذر قائدی
۵٨۵- مهرنوش قبادی
۵٨۶- فرزين قرا يی
۵٨۷- كريم قربان زاده
۵٨٨- قاسم قره ‌بيگ‌لو
۵٨۹- فرشته قره ‌گوزلو
۵۹۰- قاسم قره ‌گوزلو
۵۹۱- يوسف قشقايی
۵۹۲- قاسم قشلا قی  
۵۹٣- سيدعلی قضايی
۵۹۴- فرامرز قلابدوز
۵۹۵- شعبان قلندری
۵۹۶- حيدر قلی‌پور
۵۹۷- رستم قلی زاده
۵۹٨- اكبر قندی
۵۹۹- عطا قيدی
۶۰۰- مظفر قيدی
۶۰۱- رحيم كاظمی
۶۰۲- ايرج كاكاوند
۶۰٣- رضا كاكايی
۶۰۴- داوود كاويانی
۶۰۵- امير كبيری
۶۰۶- يوسف كبيری  
۶۰۷- جمال كرباسی
۶۰٨- فواد كربانی
۶۰۹- روشنك كربلا يی
۶۱۰- امين كرد  
۶۱۱- حسين كردبچه
۶۱۲- عباس كرمی
۶۱٣- باقر كريم ‌پور
۶۱۴- روزبه كريمی
۶۱۵- سيامك كريمی
۶۱۶- زرين كشكولی
۶۱۷- نرگس كشكولی
۶۱٨- هدايت كشكولی
۶۱۹- شهلا كعبی
۶۲۰- صبيه كفاشی
۶۲۱- سعيد كلا نكی
۶۲۲- سعيد كماليها
۶۲٣- زينب كلهر
۶۲۴- حبيب كماندار  
۶۲۵- كيومرث كوچكی
۶۲۶- افسون كيان پور
۶۲۷- رضوان كيانی
۶۲٨- زهرا كيقبادی
۶۲۹- قباد كيقبادی
۶٣۰- ارسلا ن كيوان
۶٣۱- شيدا كيوان‌ خسرو
۶٣۲- منيژه گازرانی
۶٣٣- اقدس گلپايگانی
۶٣۴- شهروز گلرخ
۶٣۵- جمشيد گلابچی
۶٣۶- حسين گلستان
۶٣۷- زيبا گواهی
۶٣٨- فاطمه گوارايی
۶٣۹- محمود گودرزی
۶۴۰- عاطفه لامعی
۶۴۱- قدرت لايق
۶۴۲- مادر فروغ لطفی
۶۴٣- الهام لطيفی
۶۴۴- مهرداد لهراسبی
۶۴۵- ژاله مجتهدی
۶۴۶- فرزانه مجتهدی
۶۴۷- احسان محبوب
۶۴٨- عفت محبوب
۶۴۹- مريم محبوب
۶۵۰- افسون محمدی
۶۵۱- علی محمدی
۶۵۲- فاطمه محمدی
۶۵٣- مهری محمدی
۶۵۴- پری مداح
۶۵۵- رشيد مراد خانی  
۶۵۶- ركسانا مرادی
۶۵۷- مرضيه مرتاضی لنگرودی
۶۵٨- پرويز مرسلی
۶۵۹- سياوش مختاری
۶۶۰- مريم مختاری
۶۶۱- مهشيد مرادی
۶۶۲- صمصام مرحمتی
۶۶٣- فرشته مرشادی
۶۶۴- زين‌الدين مطهری
۶۶۵- گلی مظاهری
۶۶۶- زيبا مشكوه
۶۶۷- جعفر مشكين
۶۶٨- عليقلی مشكين
۶۶۹- فرشيد مشگين
۶۷۰- احمد مشيری
۶۷۱- مهدی معتمدی مهر
۶۷۲- دلارام معصومی
۶۷٣- كيوان معصومی
۶۷۴- مهدی معصومی  
۶۷۵- نسا معصومی
۶۷۶- فرحناز مقبلی
۶۷۷- رضوان مقدم
۶۷٨- مژده مقدم
۶۷۹- داوود ملكی
۶٨۰- مجيد ملكی
۶٨۱- منيژه منجم
۶٨۲- شهريار مندنی‌پور – نويسنده
۶٨٣- كيومرث منشی ‌زاده – شاعر
۶٨۴- اكرم منصوری
۶٨۵- منوچهر منصوری
۶٨۶- معصومه منصوری زاده
۶٨۷- حافظ موسوی – شاعروعضو كانون نويسندگان ايران
۶٨٨- سيد محمود موسوی
۶٨۹- اقدس مومنی  
۶۹۰- شهاب مومنی
۶۹۱- بهروز مهما ند وست
۶۹۲- حسين مهدوی
۶۹٣- محمد مهدوی
۶۹۴- پرويز مهماندوست
۶۹۵- مرتضی ميراخوری
۶۹۶- جعفر ميبدی
۶۹۷- فروغ ميرزايی
۶۹٨- داريوش ميرزايی
۶۹۹- جعفر ميرسيار
۷۰۰- افخم ميرفخری
۷۰۱- غلام ميش ‌مست
۷۰۲- حيدر ميش مست
۷۰٣- پروانه ميلانی
۷۰۴- الياس نادری
۷۰۵- شقايق نادری
۷۰۶- يحيی ناركی
۷۰۷- الناز نازجو
۷۰٨- ناصر ناصری
۷۰۹- فرزاد ناصح
۷۱۰- حسين نامدار
۷۱۱- فاطمه نجفی
۷۱۲- حسن نجفی
۷۱٣- هاجر نجفی
۷۱۴- يدالله نجفی  
۷۱۵- ناصر نصرالهی
۷۱۶- عليقلی نصرت
۷۱۷- ناصر نصرتی
۷۱٨- مهتاب نصيرپور
۷۱۹- شيوا نظرآهاری – روزنامه نگار
۷۲۰- روح‌الله نعمتی
۷۲۱- هانيه نعمتی
۷۲۲- مژگان نعيمی
۷۲٣- محمدحسين نمازی
۷۲۴- منصور نواب
۷۲۵- جلال نوركی
۷۲۶- سعيد نوروزی
۷۲۷- فريد نوروزی
۷۲٨- ارشد نوری
۷۲۹- ارشيا نوری
۷٣۰- ژيلا نوزاد
۷٣۱- كامبيز نوزاد
۷٣۲- پرويز نيازی
۷٣٣- پروين نيازی
۷٣۴- حسن نيكبخت
۷٣۵- سعيد نيكويی  
۷٣۶- جمشيد واثقی
۷٣۷- فريدون واثقی
۷٣٨- رجب واعظی
۷٣۹- رضا وثوق
۷۴۰- صمصام وزيری
۷۴۱- بهرام وطنخواه
۷۴۲- ابولقاسم وطن‌دوست
۷۴٣- بختيار وفايی
۷۴۴- قاسم هاشم‌پور
۷۴۵- سروش هاشم‌پور پاشاكی
۷۴۶- نازنين هاشمی
۷۴۷- سيوس هجرت
۷۴٨- فريبا هدايتی
۷۴۹- سعيد هژير
۷۵۰- كورش هشيار
۷۵۱- اسفنديار هلالی
۷۵۲- معصومه هلالی
۷۵٣- فرهنگ همايون
۷۵۴- بهرام همت
۷۵۵- سوسن همتی
۷۵۶- ماندانا همتی
۷۵۷- مونا همتی
۷۵٨- آرمان همتی
۷۵۹- سايانا هوشياری
۷۶۰- فرزانه هيمه
۷۶۱- عباس ياسينی
۷۶۲- عزت ‌ا له ‌ياوری
۷۶٣- ابراهيم ياهويی
۷۶۴- اسماعيل ياهويی
۷۶۵- فرحنازيزدان طلب
۷۶۶- احترام يزدانی
۷۶۷- علی يزدانی
۷۶٨- فرشته يزدانی
۷۶۹- نرگس يزدانی
۷۷۰- ثريا يكتا
۷۷۱- سياره يكتا
۷۷۲- هاشم يگانه
۷۷٣- موسی يگانه
۷۷۴- اميريگانه
۷۷۵- حبيب يگانه دوست
۷۷۶- امين يمنی
۷۷۷- فرشته يمينی
۷۷٨- عباس يوسفی نژاد