ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با صدور اعلاميه‌ای
فرقه دمكرات آذربايجان ايران
ازفدراليسم اعلام حمايت كرد
 
 
 
 

 

فرقه دمكرات آذربايجان ايران با صدور اطلاعيه ای به مناسبت شورش های گسترده و سراسری اخير در سراسر آذربايجان ايران، ضمن حمايت از خواسته های ملی مردم آذربايجان ايران، بر ضرورت تشكيل يك دولت فدرال در ايران تاكيد كرد. متن اين اطلاعيه به شرح زيراست:

 

«حوادث اخير در آذربايجان بار ديگر نشان داد كه مسئله تعيين سرنوشت ملت ها در دستور روز قرار گرفته است. مردم آذربايجان شصت سال پيش تحت رهبری فرقه دموكرات آذربايجان اين حق را گرفت، اما نتوانست از آن حراست نمايد. علت عمده آن نيز اين بود كه تناسب قوا در سطح بين المللی به نفع دشمنان ملت های تحت ستم تغيير پيدا كرده بود.

     اسناد و مدارك تاريخی نشان می دهد كه سرنگونی حكومت ملی آذربايجان بلاواسطه و تحت رهبری آمريكا انجام گرفت. دستگاه تبليغات امپرياليسم بين المللی در جهان بويژه در تهران عمل غيرانسانی ارتش شاهنشاهی را كه صدها و هزاران نفر از مردم غيور آذربايجان را به خاك و خون كشيد و به پير و كودك و زن رحم نكرد، چنان وانمود كرد كه گويا بيگانگان قصد دارند آذربايجان را از پيكر ايران جدا نمايند. در آن زمان بسياری از مردم ساده دل ايران و آذربايجانی های دور از سياست به اين محملات باور كردند. دستگاه تبليغات هواداران «ايران بزرگ»، گرچه دنيا تغيير كرده و ملت ها به حق قانونی خود پی برده اند و برای دستيابی به آن مبارزه می كنند، هنوز هم فرقه دموكرات آذربايجان را يك سازمان تجزيه طلب می نامند و آذربايجانی ها را از اين طريق می ترسانند كه مبادا به ياد خودمختاری بيافتند.

     ولی امروز تغيير ريشه ای در مورد مسئله ملت های تحت ستم ملی در كل جهان بوجود آمده است. حالا در آذربايجان، كردستان، بلوچستان و خوزستان طرح مسئله حقوق ملت ها به آن حد رشد پيدا كرده است كه برای تهران به مشكل حل نشدنی تبديل گرديده است.

     در قتل عام مردم آذربايجان در سال ١۳۲۵، مردم در خانه ها، خود را محبوس كرده بودند تا مبادا به اتهام تجزيه طلبی دستگير و اعدام شوند. اما امروز مردم آذربايجان بخاطر چاپ يك كاريكاتور موهن در روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران، تاريخ آفريدند.

     مردم آذربايجان در سراسر اين خطه قهرمان پرور بپا خاستند. تمام اقشار مردم اعم از دانشجو، روشنفكر، كسبه و مردم عادی به خيابان ها آمدند و اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند. جوانان و دانشجويان تبريز، اروميه، اردبيل، زنجان، همدان، مراغه و دانشجويان آذربايجانی تهران و توركان خراسان و كرمان و ساير مناطق، دولت جمهوری اسلامی ايران را وادار نمودند تا به خواست های آنان مبنی بر مجازات عاملين اهانت اخير تن در دهند.

     در افغانستان و عراق حق خود مختاری به رسميت شناخته شده و ملت های غير فارس در ايران نيز حق دارد به حقوق حقه و ملی خود دست يابند.

     فرقه دموكرات آذربايجان بارها اعلام نموده و امروز نيز اعلام می نمايد كه ماده ١۵ و ١٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد به مرحله اجرا درآيد. چنانكه در تظاهرات تبريز نيز اين شعار سر داده می شد.

     فرقه دموكرات آذربايجان مخالف خشونت و زورگوئی است و بر اين باور است كه جامعه كثيرالملله ايران بايد بر مبنای حقوق متساوی همه ملت ها در يك دولت فدرال متشكل شوند. در سراسر ايران آزادی های دموكراتيك برقرار شود. حقوق انسان ها مورد احترام قرار بگيرند تا از اين طريق وحدت عمومی در ايران مستحكم شود.

     فرقه دموكرات آذربايجان با كسانی كه در تظاهرات اخير از سوی نيروهای انتظامی مورد خشونت قرار گرفته اند، اعلام  همدردی و همبستگی می كند. ما اعتقاد راسخ داريم كه مردم ايران بويژه مردم غيور آذربايجان در مبارزه برای دموكراتيزه كرده جامعه ايران به حقوق خود نائل خواهند شد.

 

پيروز باد مبارزه مردم آذربايجان

فرقه دموكرات آذربايجان

چهارم خرداد ١۳۸۵