ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دولت خاتمی- دولت احمدی نژاد
نتيجه سياست وعمل دو دولت
در مناطق قومی و اقوام ايران
برخوردهائی در مناطق قومی نكنيد، كه خود توليد اشكالات جديد بكند
 
 
 
 

 

محمد خاتمی ضمن مصاحبه با خبرگزاری ايسنا، در اظهار نظری تند نسبت به عملكرد دولت احمدی نژاد و بی ثباتی در مناطق مرزی كشور و شورش های قومی گفت:

برخی ها اظهار نظر می كنند كه دولت بنده نسبت به هشدارهايی كه در خصوص وضعيت امنيتی برخی استان‌ها داده می‌شد بی‌توجهی بوده است. تعجب آور نيست، كه دولتی نسبت به تهديدهای امنيتی بی توجه باشد، اما در دوران وی هيچ حادثه‌ی امنيتی رخ ندهد؛ اما دولتی توجه داشته باشد و اين همه حوادث در دوران او اتفاق بيافتد؟

همه‌ بايد نگران آنچه در برخی استان‌ها اتفاق افتاده باشيم و توجه كنيم كه در معرض تهديدها و مشكلات هستيم كه بايد با تدبير با اين مسائل برخورد كنيم، تا به جايی نرسد كه برخورد با آنها خود اشكال ايجاد كند.

معتقديم سياست‌های دولت قبلی در حوزه‌ امنيتی و برخورد با اقوام و رسيدگی به مسائل مناطق مختلف و تلاش برای ايجاد اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزی سياست‌های موفق بوده و نتيجه‌اش اين شده كه در آن دوره‌ ما كمتر با مسائلی در اين حوزه مواجه شديم. نمی‌خواهم آنچه در برخی از استان‌ها به اتفاق افتاده بود را به عملكرد دولت فعلی نسبت دهم اما اگر سياست‌هايی دولت قبلی در حوزه‌ اقوام دنبال می‌شد عاملی موثری در تقويت اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزی بود.