ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چُرت خبرگان
شايد پاره
شده باشد
و. يدالله اسلامی

 
 
 
 
 
برهم زدن مراسم سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی درقم گويای خيلی از چيزها است. شتری كه خيلی پيش از اين راه افتاده وبه هر جا سرك می كشيد اين بار راه خود را به خانه ای كج كرد كه صاحب خانه درمخيله اش هم نمی گنجيد.
هاشمی بارها گروه هايی اين چنينی را مورد پشتيبانی آشكار و يا با كنايه قرار داده بود. گاهی از وقت ها هم نشانی از زيركی سياسی خود را دراين گونه حركت ها می ديد. يادمان نرفته است شعار"مخالف هاشمی دشمن پيغمبر است " را كه قند توی دل هاشمی آب می كرد. ولی چه می شود كه برخی مطالب را تنها گذار زمان قابل درك می كند.
از روزی كه به خانه آقای منتظری درقم ريختند زمان زيادی گذشته است. شعارهای تند برعليه منتظری را همه برتافتند. آقای آذری قمی سهمی از اين هجمه ها و شعارها برد. شعار دهندگان درحصاری امن جای گرفته بودند. به آقای هادی خامنه ای درقم يورش برده شد. آقای خاتمی هم سهمی از اين ماجرا برد.  شتری كه راه افتاده بود هر جا كه می رسيد خواب خوش اختيار می كرد وهمه نگاه می كردند.
وقتی كلاس های درس  آقای دكتر سروش دردانشگاه به هم خورد كسی ككش نگزيد. آقايان نوری ومهاجرانی درنماز جمعه تهران با مشت ولگد مهمان شدند ولی همه چيز به خيروخوشی گذشت. برهم زنندگان اجتماعات از پشتيبانی  آهنين برخوردار بودند. آنها می دانستند كه برای اين رفتارها تنها مجازاتی كه خواهند داشت پاداش ها يی است كه دريافت می كنند. آقای هاشمی می توانست و به موقع كاری نكرد. تا هنگامی كه اين شتر خواب خوش پيش او را برنگزيد  از رنجی كه بر بسياری دراين سالها رفته است بی خبر ماند. خوب وقتی پای منطق لنگ شد گرز شعار به ميدان می آيد و چماق تكفير به كار می افتد. ديدن تصويرهايی كه ازما جرای به هم خوردن سخنرانی آقای هاشمی درسايت ها قرار گرفته است  نشان می دهد كه افرادی با لباس روحانی بانيان برهم خوردن نظم هستند. و چه بد منظره ای است آن چنان را كه نشان داده اند.
راستش دلم به حال هاشمی سوخت. او برای خيلی ها مايه گذاشت. همين هايی كه امروز براو هجوم می برند در سايه هجوم هاشمی به ديگران ميدان دار شدند. حق هاشمی اين نبود كه اينان با او چنين كنند. ولی حق او بود چون خود چنين روش هايی را درباره ديگران به كاربسته بود.
گمان می كنم اينان كه شرم را هم از ياد برده اند در پی وادار كردن آقای هاشمی به كناره گيری از مبارزات انتخاباتی خبرگان رهبری هستند تا بتوانند راحت تر به هدف ها ی خود دست پيدا كنند. و نكند از جايی خط می گيرند. و يا درجای ديگری از دنيا نان خود را دررفتاراين ها جستجو می كنند. به هر حال خشونت طلبی چهره ديگری از خود را نمايانده است.
خشونت هر جا كه رخ دهد منطق وعقل به كناری نهاده می شود. نمی توان بر اين چهره عريان خشونت خواهی چشم بست. اين رفتار بنياد همه را برباد خواهد داد.