ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به سبك نازی ها
خيز حزب پادگانی
برای تسخير شوراها

شكاف درجبهه راست با اعلام استقلال حزب آبادگران( با حمايت حزب ايثارگران كه احمدی نژاد عضو رهبری آنست) از موتلفه اسلامی و روحانيت مبارز علنی شد!

 
 
 
 
 

در انتخابات شوراها حزب تازه رسميت يافته آبادگران و حزب نوبنياد ايثارگران كه احمدی نژاد عضو شورای مركزی آنست، حساب خود را از شورای همآهنگی جبهه راست به شمول جبهه پيروان خط امام كه دبيركل آن عسگراولادی است جدا می كنند. اين دو حزب كانديداهای مستقل از آن جبهه و شورا را اعلام خواهند كرد و اين آغاز رسميت يافت انشعاب در جبهه ايست كه در هر سه انتخابات شوراها، مجلس هفتم و رياست جمهوری با چراغ خاموش حركت كرده و اين سه سنگر را فتح كردند. فتح اين سنگرها بدليل پنهان بودن چهره های آشنای جبهه راست در پشت صحنه و به ميدان فرستادن وابستگان غير آشنای خود به ميدان و بهره گيری از بی اطلاعی مردم بود. شكست رهبران موتلفه و بی اعتبار شدن اطلاعيه های پشتيبانی جامعه روحانيت مبارز از كانديداهای جبهه راست در انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد 76 و همچنين انتخابات شوراها، مجلس ششم و دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی حجت را بر همه آنها تمام كرد كه بايد خود به پشت صحنه رفته و چهره های نا آشنا را به ميدان بفرستند. شورای همآهنگی و جبهه پيروان با همين هدف تشكيل شد.

شورا و جبهه مورد اشاره به ابتكار علی اكبر ناطق نوری، عسگراولادی، با هنر و چند چهره ديگری كه نامشان هنوز هم اعلام نشده ولی گفته می شود سردار ذوالقدر از جمله آنها بوده، پايه گذاری شد و علی اكبر ناطق نوری در مصاحبه خود با شماره های 16 و 17 فروردين گذشته روزنامه شرق، بخشی از فعاليت ها و گردانندگان آن را معرفی كرد. ايثارگران و شخص احمدی نژاد در هر سه انتخابات مورد بحث در اين شورا فعاليت داشت.

آبادگران كه در جريان انتخابات شوراها، در تهران و در همآهنگی كامل با شورای همآهنگی جبهه راست(مراجعه كنيد به مصاحبه ناطق نوری درشرق) به صحنه آمد، عمدتا متشكل از وابستگان فدائيان اسلام و حزب الله و انصارحزب الله و برخی گروه های مسلح وابسته به بسيج (موسوم به لباس شخصی ها) هستند.

اكنون اين دو جريان كه معروف شده اند به "اقتدارگرايان تندرو" و يا "راست تندرو" و يا "راست اقتدارگرا" بدون آن كه اعلام شود، بخشی از حزب پادگانی و 300 هزار نفره وابسته به شورای نگهبان و بيت رهبری نيز هستند، قرار است مستقل از جامعه روحانيت مبارز، موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان، بنياد رسالت و ديگر تشكل های راست، درانتخابات شوراها شركت كنند. پيروزی آنها در انتخابات شوراها كه قطعا شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای اين پيروزی آن به كار خواهد برد، عملا شوراها را تبديل به شاخه های حكومتی اين دو حزب  نيمه نظامی در سراسر ايران خواهد كرد.

استقلالی كه آنها برای انتخابات شوراها اعلام كرده اند بدون همآهنگی با شورای نگهبان، دولت و بيت رهبری نيست و به اين ترتيب گام ديگری در جهت حاكميت نظامی به سبك آلمان نازی برداشته می شود.