هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  توليد در كارگاه اوين
نمايش در گالری كيهان
نوبت به
استادان دانشگاه
رسيده است
 
 
 
 

 

دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی در بدر بدنبال دست خارجی در رويدادهای ايران می گردند و چون هميشه "تهاجم فرهنگی غرب" مورد توجه رهبر بوده است و از روزنامه نگاران كسی نمانده كه برای اعتراف گيری ببرند، جغد بر شانه استادان و محققان دانشگاهی نشسته است. قرار است اين بار بجای فرج سركوهی و يا سيامك پورزند، از اين طيف چند نفری را پرچم ارتباط با خارجی ها كنند تا محسنی اژه ای وزير اطلاعات هم خودی نشان داده باشد و سپاه پاسداران هم كشف تازه ای كرده باشد.

در همين ارتباط گفته می شود طرح دستگيری استادان دانشگاه ها برای انداختن شورش ها و تظاهرات اخير دانشگاهی به گردن آنها، بنام "دكتر احمد نقيب زاده" خورده است. او استاد علوم سياسی در دانشگاه تهران است و حسين شريعتمداری، در روزنامه كيهان مقاله ای در همان مايه مقالاتی كه برای سعيدی سيرجانی و ديگر روشنفكران می نوشت و در واقع پرونده شان را در كيهان تشكيل می داد، اين بار مقاله ای نوشته و از روابط مشكوك او با خارجی ها پرده برداشته است.

ظاهرا اين پرده در جريان بازجوئی از جهانبگلو كه در اوين زير فشار بازجوئی و اعتراف است بايد به كنار افتاده باشد و نمی تواند در اين يك نام خلاصه بماند. اين همان مسيری است كه با پورزند طی شد و در يك بازجوئی 700 صفحه ای برای همه خبرنگاران و روزنامه نگاران يك مدركی از دهان و قلم وی جور كردند!