ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنان نسنجيده و تحريك آميز فرمانده كل بسيج در تبريز
آذربايجان تصرف نشده
كه بسيج آن را فتح كند!

 
 
 
 

 

فرمانده بسيج كه در آذربايجان مستقر شده، طی سخنانی در تبريز از فتح دوباره آذربايجان سخن گفته است! سخنان بغايت نسنجيده و تحريك آميز فرمانده بسيج بر پايه دلاوری های بسيج آذربايجان تنظيم شده بود و اين درحالی است كه گزارش های هولناكی درباره دستگيری های گسترده، جنايات در بازداشتگاه ها و حتی شكار مردم در شهرهای آذربايجان رسيده است. اين گزارش ها چنان هولناك است كه دوران ورود ارتش شاهنشاهی به آذربايجان و تبريز، پس از عقب نشينی حكومت خودمختار آذربايجان در سال 1325 را تداعی می كند و ما از انتشار آنها با اين احتمال كه "غلو" آميز باشد تاكنون خودداری كرده ايم.

سردار محمد حجازی طی سخنانی در جمع بسيجيان تبريز، بعنوان فاتح عمليات تبريز گفت: مخالفان نظام برای ايجاد رخنه در صفوف واحد ملت ايران از طريق برنامه های تلويزيونی خواستند آخرين تير تركش خود رها كنند و آذربايجان را مورد هدف قرار دهند اما هنوز خيلی‌ها آذربايجان را نشناخته‌اند.

بسيجيان بايد در اين برهه، هوشياری و صلابت خود را لحظه‌ای از دست ندهند و آمادگی روحی و جسمی را بيافزايند.

ظاهرا بسيج خود را آماده سفر احمدی نژاد به آذربايجان می كند و اين سخنان بايد در راستای چنين هدفی بيان شده باشد.

فرمانده بسيج نيز مانند ديگر مقامات حكومتی، شورش سراسری در آذربايجان را به گردن دست های خارجی و تلويزيون های منطقه ای انداخت. كاری كه شاه و فرماندهان نظامی او نيز در جريان شورش ها وتظاهرات سال 1356 مردم تبريز كردند. ظاهرا در ايران رسم نيست كسی از تاريج چيزی بياموزد. هر حكومتی خود می خواهد تجربه كند!