ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بهزاد نبوی:
دو ديدگاه
اصلاحات، همين امروز
يا پس از ظهور امام غائب؟
 
 
 
 

 

عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی،گفت: حماسه دوم خرداد شكست نخورده است؛ اصلاحات زنده، گويا و فعال است هركسی فكر می كند اصلاحات مرده، دچار اشتباه است.

،"بهزاد نبوی” در مراسم بزرگداشت دوم خرداد در جبهه مشاركت گفت:

اينكه گفته می شود دوم خرداد يك حماسه بود به اين دليل نيست كه خاتمی 20 ميليون رای آورد، بلكه به اين دليل است كه مردم ايران در اين روز به توان خود پی بردند و تصميم گرفتند برای ايجاد تحول اراده خود را حاكم كنند. راهی برگزيده شد كه راه تحول با استفاده از ابزارهای دموكراتيك در چارچوب قانون بود كه جنبش اصلاحی ناميده شد.

حركت اصلاحی، حركت قانونی، تدريجی و مسالمت آميز و متكی بر مردم بود. اين حركت 8 سال تداوم داشت اما در 3 تير 84 برای يك دوره در درون حاكميت متوقف شد.

نبود احزاب نيرومند، فقدان مطبوعات نيرومند و فقدان برنامه های بلند مدت و وجود تند روی ها و كندروی ها از عوامل درونی ناكامی اصلاحات بود. حركت اصلاحات در سال 76 آمادگی كسب و حفظ قدرت را نداشت نتيجه اين مشكلات رويگردانی تدريجی لشكريان اصلاحات يعنی مردم به دليل مقابله های بيرونی و ضعف های درونی بود.

حركت اصلاحی تداوم حركت انقلاب بود اما به دليل اينكه عده‌‏ای اسلام انقلاب و امام را نفی می كردند نگرانی تدريجی را باعث شدند؛ بطور مثال 80 درصد رای شهرك محلاتی - محل پرسنل سپاه- در سال 76 به خاتمی رای داد كه بتدريج صحنه را ترك كردند.

بعضی كندروی ها نيز از سوی ديگر عامل نا اميدی تدريجی عده‌‏ای از اصلاح طلبان شد. مثلا خاتمی در مجلس گفت زنده باد مخالف من، اما بعدازظهر همان روز سران ملی مذهبی و نهضت آزادی را به اتهام براندازی قانونی دستگير‌‏كردند.

بخشی از 17 ميليون رای احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته نيز متعلق به بخشی از اصلاح طلبان سابق بود كه از آن جدا شده بودند.

نبوی در باره ادامه اصلاحات گفت:

يك راه حل برای تحول درايران اميد بستن به امدادهای غيبی و منتظر ظهور شدن برای حل مشكلات است، كه بعيد می دانم كسی به اين راه اميد ببندد. بنابراين تنها راه اصلاحات است كه عليرغم همه دشواری ها، مشقات و سختی ها و نقص هايی كه دارد از راههای ديگر بهتر است.