جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مانور تبليغاتی روی شركت احمدی نژاد در اجلاس شانگهای،
موقعيت اتمی خطرآفرين ايران را نفی نمی كند
هشدار دوباره شورای حكام اتمی
عكس های يادگاری
حمله به ايران را دفع نمی كند!
دو راه حل در برابر ايران است:
1-   
نرفتن به سوی سلاح اتمی و داشتن فن آوری غير نظامی اتمی
2-   
ادامه غنی سازی و پذيرش تصميمات سنگين شورای امنيت

 
 
 
 
 

به رغم تبليغاتی كه رسانه های داخلی، با بهره گيری از شركت هيات ايرانی در نشست شانگهای و انتشار عكس ديدارهای مرسوم شركت كنندگان اين نشست با يكديگر با هدف تلقين تحكيم موقعيت اتمی ايران به مردم، همه خبرگزاری های جهان نتايج آخرين نشست شورای حكام اتمی در وين را هشداری به ايران گزارش كرده اند.

ايران در سالهای گذشته نيز عضو ميهمان اجلاس شانگهای بوده و حتی درباره عضويت آن نيز بحث هائی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی انجام شده بود. اين اجلاس هر سال تشكيل جلسه می دهد و جنجال تبليغاتی كه سيمای جمهوری اسلامی بر سر حضور احمدی نژاد و رئيس دفتر رهبر دراين اجلاس راه انداخته صرفا جنبه مانور برای تلقين موقعيت دولت وی دارد. حرف های كلی و پخش مكرر دست دادن پوتين با احمدی نژاد نيز در همين ارتباط درايران تبليغ می شود.

درباره اجلاس اخير حكام اتمی در وين، خبرگزاری ها گزارش دادند كه 35 كشور عضو شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی دو گزارش محمد البرادعی، مدير‌كل آژانس درباره‌ برنامه‌ هسته‌يی ايران را بررسی كردند و پس از تبادل نظر پيرامون دو گزارش 28 آوريل و گزارش هفته‌ گذشته اين آژانس اعلام داشتند كه هر دو گزارش نشان می دهد ايران درخواست‌ها برای تعليق غنی‌سازی اورانيوم را ناديده گرفته است.

نماينده‌ آمريكا در اين آژانس به شورای حكام گفت: ما اميدواريم مقامات ايران درباره‌ اين كه چه چيزی برای رفاه مردم و اقتصادی و امنيت بلند مدت ايران بهتر است، خوب فكرهايشان را بكنند.

ايران دو راه در برابر خود دارد:

1-    فن‌آوری هسته‌يی صلح‌آميز،

2-    تحمل تصميمات سنگين شورای امنيت.

 رويتر از قول يك مقام نوشت: ايران مدعی است كه از حمايت گسترده‌ جنبش عدم تعهد برخوردار است، اما نمی گويد كه 12 عضو از 16 عضو اين جنبش نيز در شورای حكام از تهران خواستند با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی همكاری كند.

شش عضو دائم و ميهمان شورای امنيت برای اعلام نظر قطعی ايران درباره پيشنهاد 1+5 تا آستانه نشست 8 كشور بزرگ سرمايه داری – صنعتی جهان كه در سن‌پترزبورگ روسيه تشكيل خواهد شد بيشتر وقت ندارد. شرط هر نوع مذاكراه توقف غنی‌سازی است. اين اجلاس قرار است 15 تا 17 ژوييه (24 تا 26 تير) تشكيل شود.

به همين دليل، ايران از غرب زمان خواسته و مواضع غيرضروری را كه می‌تواند فضای آرام فعلی و ديپلماسی چندجانبه را مسموم كند، در نظر نمی‌گيرد. پافشاری بر توقف غنی سازی اورانيوم ظاهرا با اين هدف دنبال می شود كه ثابت شود ايران بدنبال توليد سلاح اتمی نيست.

نماينده امريكا در شورای حكام گفت: ايران بايد خواست‌ آژانس و شورای امنيت مبنی بر تعليق تمامی فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم و بازفرآوری پلوتونيوم را انجام دهد.

حتی چين نيز از ايران خواسته تا به درخواست‌های آژانس و شورای امنيت احترام بگذارد و روسيه گفت كه تهران بايد به شرايط شش كشور برای انجام گفت‌وگوها به شكلی مثبت پاسخ دهد.