جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

20 ميليون دلار برای عمليات در داخل ايران در نظر گرفته شد
كمپ ديويد، تصميم بزرگ
حمله به ايران را گرفت؟

خروج از عراق نيازمند 94 ميليارد دلار بودجه فوق العاده نظامی نبود. سنا و كنگره امريكا متفقا با تصويب اين بودجه جنگی دست بوش را نه برای خروج از عراق، بلكه برای گسترش جنگ در منطقه باز گذاشتند! به بهانه جنگ عراق، 66 ميليارد دلار برای عمليات نظامی در نظر گرفته شده، پاداش و مزايای نظامی هائی كه درجنگ شركت می كنند افزايش يافت و بخشی از بودجه جديد صرف تكنولوژی جديدی قرار است بشود كه نام آن اعلام نشده است!

 
 
 
 

 

سنا و كنگره امريكا، متفقا به درخواست دولت امريكا برای دريافت يك رقم نجومی 5ر94 ميليارد دلاری برای اهداف جنگی پاسخ مثبت دادند. اين بودجه و ريز مصرف آن در جلسه غير علنی رهبران كاخ سفيد در كمپ ديويد بررسی شده و بوش خواهان تصويب آنها در كنگره و سنای اين كشور شده بود.

اعلام شده است كه از مبلغ تصويب شده قرار است 66 ميليارد دلار آن صرف عمليات نظامی در عراق شود و اين درحالی است كه از سوی ديگر تبليغ می شود امريكا در حال بيرون بردن ارتش خود از اين كشور است! ناگفته پيداست كه در اجلاس كمپ ديويد نه پايان و يا حتی كمتر شدن حضور نظامی امريكا در عراق( به مفهوم نظامی و نه افراد نظامی) بلكه گسترش جنگ در منطقه بررسی شده است و چنين بودجه ای نمی تواند اهداف نظامی در عراق تصرف شده را دنبال كند، بلكه بيشتر متوجه ايران است تا عراق! سفر شتابزده و ذوق زده بوش به عراق، پس از اطمينان از بدست آوردن اين بودجه جنگی و در واقع موافقت سنا و كنگره امريكا با گام بلند و جديد جنگی او در منطقه نيز بايد جدی گرفته شود.

 

نكته قابل توجهی كه در جريان تقسيم اين بودجه اعلام شده نيز قابل درنگ است. كاخ سفيد اعلام كرده كه اين 66 ميليارد دلار قرار است صرف حمايت از جنگ و كمك به امداد رسانی به مناطق طوفان زده شود. بدين ترتيب بجای نام عراق، "منطقه" به كار گرفته شده است. 20 تا 22 ميليارد دلار از اين بودجه نيز قرار است صرف حقوق و مزايای جنگی برای ارتش امريكا شود! بخش ديگری از اين بودجه صرفا قرار است صرف ارتقاء تكنولوژی پيچيده نظامی شود كه اعلام نشده اين تكنولوژی پيچيده چيست، اما حدس زده می شود منظور مدرن ترين سلاح منياتوری اتمی است.

20 ميليون دلار نيز مستقيما قرار است صرف عمليات در ايران شود كه زير نام  "حمايت از دموكراسی خواهی در ايران" در نظر گرفته شده است.