ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقابله شرم آور با زنان
باتوم، باتوم است
چه زن بدست بگيرد و چه مرد
طراحان مدل لباس درمجلس، فكری برای حقوق زنان بكنند

 
 
 
 
 

ابطحی- در مورد تظاهرات جمعی از زنان در هفته ی گذشته نكات مهمی وجود داشت :

1- مهم ترينش تصاوير وحشتناك ضرب و شتم آنها توسط  پليس بود. زن به عنوان نماد شخصيت ومهربانی در همه دنيا و در همه ی اديان احترام ويژه ای دارد. حتی در جنگها و خشونتهای بزرگ ويا در جرائم ، برای زنان حرمت خاصی قائلند و برای آنان حاشيه امنيتی تعريف ميكنند. تصاوير فرود آمدن باتوم بر سر و روی آنان در هيچ حكومتی وهيچ دينی وهيچ منطقی توجيه پذير نيست. واقعا وحشتناك بود.

 2- دولت بر اساس همين قانون اساسی وظيفه دارد به حقوق بشر و به خصوص حق زنان حساسيت داشته باشد. چيزی كه نه تنها دارد فراموش می شود، بلكه در بعضی سخنان ضد ارزش هم معرفی می گردد.

 3- قوانين موجود در مورد حقوق زنان  پاسخگوی شان و نياز آنان نيست. اگر نمايندگان قانون نويس مجلس، بخصوص زنانشان به جای پرداختن به مسائل غير مرتبط، به دفاع قانونی از حقوق زنان می پرداختند، بسياری از اين تنش ها كم می شد. در كنار اين همه حساسيت به مسئله ی پوشش زنان بايد به حقوق آنان نيز توجه ويژه كرد و به آنان جنبه ی قانونی داد.

 4- زنان و يا مردانی كه قصد احياء حقوق خود را دارند اگر به خارج از مرزها چشم بدوزند، اشتباه فاحشی می كنند.  سرشناسان ضدانقلاب خود می دانند كه دفاعشان از اين تظاهرات هم ماهی گرفتن از آب گل آلود تعبير می شود و هم خواست های منطقی زنان را در داخل دچار مشكل می نمايد.