ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تهران
مراسم ياد بود به آذين با حضور
 400 چهره سياسی- فرهنگی و هنری

 
 
 
 

 

عليرضا جباری: مراسم ياد بود و گراميداشت ياد محموداعتماد زاده
"به آذين" با حضور نزديك به 400 تن در تهران برگزار شد. اين مراسم 5 شنبه گذشته و از چهره های شركت كننده و سخنران اين مراسم عبارت بودند از محمد علی عمويی؛ تورا ن ميرها دی؛ بهمن حميدی؛  جعفر كوش آ بادی،  دكتربنی طرف؛  مريم محبوب؛  نيا ز يعقوبشاهی،  روزبه كريمی. هريك از آنها طی سخنا نی از زندگی  ادبی وهنری، صنفی و سياسی به آذين سخن گفتند. برخی از آنها خاطرات مشترك خود با به آذين را نقل كردند و حسن صا نعی نيز شعری به يا د او خواند .

گروهی از دست ا ندر كا را ن موسيقی در فاصله ی  گفتار ها  برنامه اجرا كردند و پيام اتحاد دمكراسی خواهان ايران نيز در خلال برنامه قرائت شد. مسعود عاشوری  مسئوليت اجرا ی برنا مه را بر عهده داشت و سخنا ن كا وه اعتماد زاد ه؛ فرزند زنده يا د "به آذ ين" پايان بخش برنامه بود.