ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آب درخوابگه
 قم نشينان
نسرين ماندگار

 
 
 
 
 

همزمان با ابراز نگرانی جمعيت ايثارگران از احتمال بازگشت جبهه دوم خرداد به قدرت در همايش هفته گذشته اين حزب پادگانی، نشانه های كاملا آشكاری به چشم می خورد كه احزاب مشاركت و كارگزاران به سوی ايجاد يك ائتلاف بزرگ با هم پيش می روند. ائتلافی كه به نظر می رسد اكثر احزاب و سازمان های اصلاح طلب مايل به مشاركت در آن باشند.

 حسين مرعشی سخنگوی حزب كارگزاران سازندگی در گفت وگو با " ايلنا" با اعلام اين موضوع كه حزب مزبور، مذاكره برای ايجاد كار مشترك و شكل‌‏گيری ائتلاف بزرگ اصلاح‌‏طلبان را در دستور كار خود قرار داده‌‏است، گفت: به دليل اهميت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و نقشی كه مجلس خبرگان در كشور دارد، اصل فعاليت در اين انتخابات مورد تاييد ماست و ما با توجه به اين كه مخاطبان مشتركی در اين انتخابات با مجمع روحانيون مبارز، حزب اعتماد ملي, مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه, حزب اسلامی كار, جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی داريم، برای موفقيت و تاثيرگذاری جدی‌‏تر، قصد تشكيل ائتلاف با اين گروههای همسو را داريم تا مخاطبان ما دچار سردرگمی نشوند.

ابراز اين موضع، آنهم چند روز پس از آنكه محمد هاشمی از اعضای شورای مركزی كارگزاران گفت كه اين حزب در مورد ائتلاف هيچ تصميمی نگرفته است،مهم تلقی می شود. در عين حال، نبايد حادثه شهر قم را فراموش كرد كه  در آن به اكبر هاشمی رفسنجانی اهانت شد.

اين موضوع، زنگ خطر را برای كارگزاران به صدا آورده  است و آنان می كوشند با  تداركات كافی به نبردی بروند كه باند مصباح يزدی و سپاه آماده آغاز آن می شوند تا بدين ترتيب ،قدرت كامل را در كشور قبضه كنند.

از ديگر سو، موضع مشاركت نيز بايد مهم ارزيابی شود. سعيد شريعتی عضو شورای مركزی اين حزب ۴ روز پيش از سخنان مرعشی ،در گفت‌‏وگو با "ايلنا"تنها رقيب تفكر اصلاح‌‏طلبی در شرايط فعلی را جريان اقتدارگرا دانست و گفت: اگر اين موضوع را به درستی تحليل كنيم، می‌‏توانيم به يك ائتلاف بزرگ برسيم كه اين ائتلاف لزوما معطوف به انتخابات نيست. بر مبنای اين اصل ،همه نيروهای سياسی كه به قواعد، رفتار و كنش‌‏های سازمان‌‏يافته سياسی پايبندند و نتيجه دموكراسی را می‌‏پذيرند، در يك سو و جريانی كه كنش سياسی را تنها به فرض دستيابی به نتيجه از پيش تعيين‌‏شده می‌‏پذيرد، در سوی ديگر قرار می‌‏گيرد. طبيعتاً در اين ميان، ظرفيت‌‏های بالقوه برای ائتلاف و همكاری بين نيروهای سياسی فراهم خواهد آمد.

وی افزود: هدف اصلی اين ائتلاف بزرگ ، محدودسازی و مقابله با توسعه‌‏طلبی، فزون‌‏خواهی و انحصارگرايی جريان اقتدارگرا و بنيادگرا است. بنابراين ،علاوه بر اصلاح‌‏طلبان كه در مركز اين ائتلاف حضور دارند، در حلقه‌‏های بعدی آن، حتی می‌‏توانيم شاهد حضور محافظه‌‏كاران هم باشيم.در اين ارتباط به نظر می رسد كه مشاركت، دايره بزرگتری را برای مقابله با حزب پادگانی مورد حمايت مصباح يزدی،در مد نظر قرار داده است. سعيد شريعتی در اين باره هم سخن گفته و اظهار داشته است كه چهره‌‏های باسابقه و با نفوذ ، متوجه اين اصل هستند كه مقابله با ضربه خوردن احزاب توسط دولتی كه از هر فرصتی استفاده می‌‏كند تا به نفی تحزب بپردازد، امری ضروری است و می‌‏شود در اين رابطه همكاری‌‏هايی را سامان داد. رييس كميته اطلاع‌‏رسانی جبهه مشاركت، زمينه مناسب همكاری مجموعه‌‏های اصلاح‌‏طلب و همگرايی آنان را يادآورشد و گفت: امروز به هيچ عنوان زمان سهم‌‏خواهی، وزن‌‏كشی و دامن زدن به رقابت‌‏های درون‌‏گروهی نيست، امروز با يك خطر مشترك مواجهيم و نيازمند اقدام مشترك هستيم.

وی تصريح كرد: مجموعه علت‌‏هايی كه ائتلاف بزرگ را در دور دوم انتخابات رياست‌‏جمهوری در حمايت از هاشمی شكل داد و به اقدام مشترك همه نخبگان سياسی، فكری، فرهنگی - مستقل از شخص هاشمی و نقدهايی كه به وی وارد است- منجر شد، هنوز هم به قوت خود باقی است.

اشاره اين عضو شورای مركزی مشاركت به نگرانی های آشكار و پنهانی بود كه در ميان راست سنتی نسبت به حذف خود توسط راست افراطی ابراز می شود: قم هم نگران شده!