جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سپراتحاد
مانور نظامی مشترك
دو كشور روسيه و بلاروس

 
 
 
 
 

روزنامه چپ گرای نويس دويچلند چاپ آلمان، از قول خبرگزاری فرانسه گزارش داد كه به گزارش وزير دفاع روسيه، نيروهای نظامی بلاروس وروسيه مانور مشتركی را در منطقه ای وسيع در خاك بلاروس ( روسيه سفيد) تحت عنوان "سپراتحاد" آغاز كرده اند. مانور از شنبه گذشته آغاز شده و تا 24 ژوئن ادامه خواهد داشت. انگيزه برگزاری اين مانور، اطمينان از موثر بودن سيستم دفاع هوائی دو كشور روسيه و بلاروس اعلام شد. خبرگزاری ايتارتاس درباره اين مانور گزارش داد:

8هزار و ‪ ۸۰۰ نظامی در مانور شركت داشتند. يكهزار و ‪ ۸۰۰ تن از روسيه و بقيه از نيروهای مسلح بلاروس بودند. 220 تانك و نفربرزرهی، ‪ 40 عراده توپ و 30 دستگاه كاتيوشا از ادوات جنگی اين مانور بود. واحدهای هوايی دو كشور 36 هواپيمای جنگی از انواع جنگنده‌های سوخو و ميگ را هدايت كردند. از جمله جنگنده چند منظوره سوخو-‪ 30 و بالگردهای جديد نظامی بسيار مورد توجه بود. روسيه برای اولين بار بالگرد نظامی”ام.آی- ‪ ۲۸ان" كه به "شكارچی شب" موسوم است را به ميدان آورد. بر اين مانور سران كشورهای عضو پيمان امنيت دسته‌جمعی نظارت داشتند.

 

پيش از اين مانور، وزير دفاع بلاروس در مصاحبه مشروحی با همين روزنامه "نويس دويچلند" كه به گزارشگران آن به مينسك پايتخت روسيه سفر كرده بودند نكات بسيار مهمی را در باره همكاری های نظامی روسيه و بلاروس و مجهز شدن ارتش اين جمهوری به سلاح های مدرن مطرح كرده بود. آن مصاحبه را در ادامه خبر بالا می خوانيد:

 

« جمهوری "بلاروس" يگانه جمهوری باقی مانده از اتحاد شوروی سابق است كه استوار بر جای خود ايستاده و دوران فروپاشی را پشت سر گذاشته است. شايد آن را بتوان با كوبای تنها، در سالهای اول فروپاشی اتحاد شوروی در امريكا لاتين مقايسه كرد. با اين تفاوت كه "بلاروس" از جمله پيشرفته ترين و صنعتی ترين جمهوری اتحاد شوروی سابق بود. نظام اين كشور همچنان نظامی سوسياليستی است و حزب كمونيست با اندكی رفرم اقتصادی و گشايش گام به گام فضای سياسی همچنان سكان رهبری كشور را برعهده دارد. لهستان در همسايگی آن به تخته پرش امريكا تبديل شده است. خطر نظامی از ناحيه لهستان جدی است. فشار سنگين تبليغاتی امريكا و اروپا، از طريق رسانه های صوتی و تصويری عليه دولت اين كشور و سوسياليسم موجود در آن همچنان و بی وقفه ادامه دارد. در هر انتخاباتی، برخلاف انتخابات در فدراتيو روسيه مردم يكپارچه شركت می كنند. در آخرين انتخابات آن نيز يكبار ديگر دولت كنونی با حمايت قاطع مردم ابقاء شد، اما امريكا و اروپا اين دمكراسی را قبول ندارند، زيرا منجر به فروپاشی بلاروس و تكرار سرنوشت اسفناك اوكرائين در آنجا نشده است!

اين اطلاعات اندك، برای ورود به مصاحبه و اساسا انگيزه و اهميت مصاحبه نشريه چپ گرای "يونگه ولت" آلمان با وزير دفاع بلاروس ضرورت داشت. چرا كه در غير اينصورت تعجب آور بود، انجام يك مصاحبه نظامی!

-  ارتش جمهوری "بلاروس" از درون ارتش "اتحاد شوروی” بيرون آمده است. شما در چه سطحی آن را حفظ كرده ايد و چه نوسازی در آن بوجود آورده ايد؟

-  واحدهای رزمی ما به حق جانشين واحدهای نظامی جمهوری بلاروس وابسته به ارتش های اتحاد جماهير شوروی شده اند. جمهوری ما ميراثی ارزشمند را به ارث برده است. يك نيروی نظامی بسيار قدرتمند و سراپا مسلح و دارای تاكتيك مدرن كه در ارتش اتحاد شوروی وجود داشت.

-  در بخش های نظامی روسيه آشكارا از ارتش بلاروس به عنوان يگانه ميراث ارتش اتحاد شوروی كه موفق به انجام رفرم نظامی كامل شده ياد می كنند. اين تمجيد نظامی را می پذيريد؟

-  نظر همكاران روس برای ما بسيار مهم است، زيرا روسيه شريك استراتژيك ماست، حتی در قلمرو نظامی. اما من مايل نيستم بلاروس را مقابل ديگر مناطق اتحاد شوروی سابق قرار دهم، زيرا هر يك از ما شرايط ژئوپلتيك مختلفی داشته و داريم.

-  پس از فروپاشی اتحاد شوروی، از "برست" تا "ولادی وستك"، گفتند كه پس از پايان جنگ سرد، زمان مناقشات نظامی دستكم دراروپا به پايان رسيده است. آيا شما هم فكر می كنيد "خانه مشترك اروپا" يك روياست؟

-  معمولا گفته می شود كه دستآورد اصلی پايان جنگ سرد در اين بود كه از خطر نابودی قطعی متقابل بسيار كاست. اين را می شود تائيد كرد، زيرا به اعتقاد بسياری از دانشمندان علوم نظامی، جنگ بعنوان ابزار، به اين مفهوم است كه تكامل جنگ بعنوان پديده سياسی جامعه بطور كل به پايان مرزهای خود رسيده است. متاسفانه چنين نيست. تنها در دهه 90 قرن بيستم در جنگ هائی كه بيش از 90 كشور در آن شركت داشتند، يعنی بيش از كشورهای شركت كننده در جنگ دوم، حدود 9 ميليون نفر كشته شده اند. بعد از پايان سيستم های قديمی "يالتا" و "پتسدام" صلح ديگر نمی تواند در شكل های قديمی از لحاظ اقتصادی، سياسی و تعادل دو جانبه نظامی طبقه بندی شود. كشورهای اروپائی بايد حالا و در آينده سيستم امنيتی تضمين شده ای كه منطبق بر شرايط تغيير يافته كنونی باشد را بوجود آورند. اين يك وظيفه خطير و پر مسئوليت است.

-  از طرف مرزهای غربی بلاروس، كشورهای عضو ناتو آغاز می شود. آيا نگرانی شما دراين باره كه گسترش ناتو به طرف شرق امنيت سياسی بلاروس را به خطر می اندازد، اكنون به حقيقت پيوسته؟

-  كشور ما كه سياست صلح جويانه و مصممی را پيش می برد. ما براين عقيده ايم كه مسائل مناقشه آميز بايد با ابزار سياسی و با متدهای ديپلماتيك حل شوند. جمهوری بلاروس همواره توضيح داده است كه پس از پايان جنگ سرد و پايان عمر پيمان ورشو، هيچ دليل قابل پذيرشی برای گسترش ناتو به طرف مرزهای شرق وجود ندارد، اما می بينيم كه ناتو به طرف شرق پيش رفته است.

-  كشورهای ناتو و اتحاديه اروپا مخالف سياستهای بلاروس هستند. دلائل آنها "كمبود دمكراسی” و مسائل پيش آمده در انتخابات اخير رياست جمهوری در كشور شماست.

- صحبت نه بر سر "كمبود دمكراسی” و نه بر سر عدم اطلاعات غرب از تكامل و پيشرفت در كشورماست. صحبت بر سر فقدان درك سياستمدارانی است كه بهيچوجه درسی از وقاع غم انگير گذشته نگرفته اند و به جهان از پشت عينك يك وزير نگاه می كنند و اين بسيار خطرناك است. درعين حال بايد در نظر داشت كه در مناطق سابق اتحاد شوروی دراين چند سال اخير مناقشه هائی بوجود آمده است بسيار با اهميت. حتی با اهميت "ژئوپولتيك". بنابراين كاملا قانونی و طبيعی است كه جمهوری بلاروس سياست خود را براساس منافع ملی خود و با در نظرگرفتن شرايط موجود به پيش ببرد. اكنون وضع ما همانطور كه "الكساندرلوكاشنكو" گفته بر پايه صلح، ثبات و امنيت تنظيم شده است و مردم هم از آن حمايت می كنند.

-   مطبوعات روسيه نوشته اند كه "بلاروس" از روسيه موشك های دفاع هوائی 300  S دريافت كرده است. چه انگيزه ای كشور شما را بر آن داشته تا اين سلاح های پر هزينه و گران را تهيه كنيد؟ آيا اين گامی است در پاسخ به حمله ناتو به يوگسلاوی و يا حمله امريكا به عراق؟

-  اين درست است كه ما از روسيه چنين سلاحی را كه در شرايط كنونی قابل استفاده اند دريافت كرده ايم. ما با جمهوری فدراتيو روسيه در يك پروژه نظامی، برای حفاظت از مرزهای هوائی دو كشور همكاری تنگاتنگ داريم. ايجاد يك سيستم دفاع هوائی مشترك با روسيه مراحل پايانی خود را طی می كند.

-  آيا اين می تواند نشانه خطر حمله به روسيه و يا بلاروس تلقی شود؟

- امروز و حتی در آينده، امنيت نظامی ما بعنوان تضمينی برای تكامل صلح و پيشرفت در كشور در صدر برنامه های دولت قرار دارد و خواهد داشت. ما توانسته ايم هزينه امنيتی كشور را تامين و تضمين كنيم. توانسته ايم سلاح های كهنه را  از رده خارج كرده و سلاح های مدرنی كه شما هم به آن اشاره كرديد را جايگزين آنها كنيم. اما، باز هم تاكيد می كنم كه نيروهای نظامی ما بهيچوجه ابزاری برای جنگ نيستند، بلكه برعكس، ابزاری برای جلوگيری از جنگ هستند. ما بهيچوجه قصد نداريم امريكا و يا كشورهای عضو ناتو را رقيب نظامی خود به حساب آوريم. دكترين نظامی ما بر پايه احترام متقابل و عدم مداخله در اوضاع داخلی يكديگر و حقوق شناخته شده بين المللی استوار است. اين دكترين حتی برای كشورهای عضو ناتو كه امريكا عضو ارشد آنست نيز صدق می كند. هدف ما تامين امنيت و منافع ملی بلاروس و ايجاد يك معماری امنيتی جديد در اروپاست كه اين امنيت را بتواند تامين كند.»