ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در محافل سياسی گفته ميشود:
مديران سابق چمدان های خود را می بندند
احمدی نژاد بزرگترين سوژه
برای خنده مردم تبديل شده

اقشار تهی دست و حتی ميانه جامعه بسرعت متوجه كلاهی شده اند كه در انتخابات رياست جمهوری سرشان گذاشته شد. نمايندگان مجلس، پس از بازگشت از ديدار با رهبر: خوب بود ايشان اقلا از 8 سال دولتمداری خودش دفاع می كرد! ايشان با آوردن احمدی نژاد، هم با آبروی خودش بازی كرد و هم با آينده مملكت.

 
 
 
 
 

 

همزمان با وضع اقتصادی بحرانی كشور، گزارش شده است كه بسياری از مديران قبلی در ماه های اخير از كشورهای مختلف جهان( بويژه كانادا) اقامت گرفته و چمدان های خود را بسته اند. خيلی ها نيز به بهانه های مختلف خود را از حاكميت كنار می كشند كه حدس زده می شود آنها نيز در همين فكر اند. چنان كه در برخی محافل حكومتی گفته می شود: آمدن احمدی نژاد بهانه خوبی بود برای كنار كشيدن و رفتن!

آن گرايش كاذبی كه در ابتدای رياست جمهوری احمدی نژاد در ميان اقشار تهی دست و حتی ميانه جامعه پيدا شده بود بسرعت فروكش كرده است. با قاطعيت می توان گفت كه سطح و وسعت مسخره كردن احمدی نژاد كه تاكنون روی اس ام اس های تلفن همراه بود، اكنون در سطح شهر و در اتوبوس و تاكسی رواج داد. هر كس يكی از سخنرانی‌ها و حرف های تلويزيونی او را تبديل به سوژه ای برای تمسخر او كرده است. البته اين شكست در داخل، در خارج اينگونه نيست. هنوز دركشورهای عربی مردم بی خبر از اوضاع داخل ايران دنبال حرف های ضد اسرائيلی او هستند.

شايد در طول تاريخ يكصدساله اخير ايران؛ هيچ سياستمدار دولتی تا اين حد مضحكه مردم نبوده باشد. اين نكته ايست كه در جملات مختلف حتی از سوی حاميان و بلندپايگان حكومتی نيز بيان می شود. گفته می شود پس از سخنرانی اخير رهبر كه خطاب به مجلسيان گفته بود " دولت كنونی محبوب ترين دولت يكصد سال اخير ايران است" برخی نمايندگان مجلس به حداد عادل گفته اند تا به گوش رهبر هم برسد: « 8 سال خود شما راس دولت بوديد. لااقل آن 8 سال را جدا می كرديد!» شايد برجسته ترين هنر احمدی نژاد نابودی اعتبار خود در طول كمتر از يكسال بود.

درميان مردم عادی علاوه بر حرف ها و حركات خنده دار احمدی نژاد، گرانی وحشتناك مهر باطل را بر پيشانی وی زده است. تمام پروژه های عمرانی خوابيده است، حتی پروژه‌ای مانند عسلويه نيز كاملا راكد شده است. كارگران و اقشار پائينی جامعه در اين جا ضربه را از دولت خورده اند.

اين نيز در جريان دعوای دولت و مجلس بر سر لايحه اصلاح قانون شوراها در مجلس عيان و اعتراف شد:

درانتخابات شوراها، قطعا طيف احمدی نژاد بازنده است و آن تبليغات و مانورهای گذشته نتيجه نخواهد بخشيد و به همين دليل احمدی نژاد لايحه اصلاح قانون شوراها را مطرح كرد و از رفتن انتخابات شوراها زير نظر شورای نگهبان حمايت كرد تا بلكه به كمك اين شورا بتواند شوراهای شهر را در كنار دولت نگهدارد. پس از بازگشت مجلسيان از ديدار با رهبر بحث ها تند و صريحی ميان اعضای هيات رئيسه مجلس و نمايندگان درگرفت كه نشان داد حتی همين مجلس ناتوان و انتصابی نيز بزودی جلوی احمدی نژاد خواهد ايستاد و حتی ممكن است خواهان بركناری او شود. اين ها حرف هائی است كه از دهان های مختلف در مجلس می توان شنيد. يك طبقه بالاتر، درحاكميت اين مضمون رد و بدل می شود: «خامنه‌ای با آوردن احمدی نژاد هم با آبروی خودش بازی كرد و هم با سرنوشت مملكت.»