ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دكتر پیمان
برای دفع خطر
فضای سیاسی كشور را باز كنید
تا همه پشت سر حكومت بایستند
 
 
 
 

 

حبیب الله پیمان، دبیركل جنبش مسلمانان مبارز در گفتگوی كوتاهی كه با «آفتاب» انجام داد پیرامون اوضاع حساس كشور گفت:

اولین شرط تعامل با دولت و تقویت وحدت ملی بازكردن فضای سیاسی و تأمین آزادی های قانونی برای همه شهروندان، صرفنظر از پیش زمینه های ایدئولوژیك است.  اگر دولت فراگیر باشد و سیاست های شفاف و روشن داشته باشد و پاسخگوی ملت و مطبوعات باشد، چنین دولتی  تحت هر فشاری كه قرار گیرد همه ملت را پشت سر خود دارد. اما وقتی فضا غیردموكراتیك است و دولت پاسخگوی مردم نیست، در این صورت مردم بی تفاوتند و فقط هزینه ها را تحمل می كنند.