هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد

 
 
 
 

 

رادیو درایران 66 ساله شد. بانگ رادیو نیز كه در ایران بلند شد، فریاد وااسلاما به آسمان رفت و در قم و مشهد روحانیون آن را تحریم كردند. آن زمان جز اعلام تحریم كاری از دستشان بر نمی آمد و اكنون چون در حكومت اند فرزندان ارتباط جهانی را فیلتر می كنند و دستور جمع آوری آنتن های ماهواره ای را می دهند. رادیو، این مونس تنهائی و بانگ خبر و ارتباط درایران 66 ساله شد. وقتی جنگ دوم جهانی آغاز شد، رادیوئی در ایران نبود كه مردم را خبر كند در جهان چه رویداد مخوفی آغاز شده است. دو سال پس از اشغال لهستان توسط آلمان هیتلری تازه رادیو درایران بكار افتاد و تازه مردم درجریان اخبار جنگ، اشغال فرانسه، حركت ارتش هیتلری به طرف روسیه و كشتار و ویرانی قرن قرار گرفتند.

رادیو با جنگ به ایران آمد و شاید دراشاره به همین امر باشد كه روز گذشته جمشید مشایخی، بازیگر برجسته تئاتر و سینمای ایران در پیام كوتاهی به مناسبت تاسیس رادیو در ایران گفت:

آرزو می‌كنم كه از این رادیو كه خاطرات بسیاری از آن داریم هیچ‌گاه خبر جنگ را نشنوم و همواره خبرها از صلح و صفای بین تمام آدم‌ها بگویند.