ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انزوای ايران، مقدمه حمله است  
 
 
 

 

ابطحی- در جلسه ی موسسه ی باران( موسسه تحت رياست محمد خاتمی) بحث آماری و تحليلی در مورد سياست خارجی ارائه شد كه مشخص می كرد ما در خرداد ۷۶ كجا بوديم و آخر دوره به كجا رسيديم و امروز با چه سرعتی داريم مسير ديگری را می رويم. كاش آقايان سرمدی و عادلی و به خصوص آقايان صدر و امين زاده مقاله ی خود را حتی با سانسور منتشر كنند. صدر ثابت كرد كه انزوا مقدمه  حمله است و هر سخن و كاری كه ما را منزوی كند، بهترين خدمت به آمريكاست.