وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

اسكناس
هزار تومانی
و. نوشته های من


يك روز خبری مثل بمب درپهنای خراسان بزرگ پيچيد "يك هزارتومانی درضريح امامزاده (....) معلق روی هوامانده است"
هركس چيزی می گفت.يكی معتقد بود زنی” بدكاره" به ضريح پول انداخته وآقا قبول نكرده است. ديگری می گفت: مردی "عرق خور"به ضريح پول انداخته ويكی هم معتقدبود پول، پول قماربوده است.
درعرض يك صبح تا غروب اين خبراز200كيلومتر آن طرف تر به مشهد رسيد و من با يكی ازدوستانم برای ديدن اين "معجزه"به شهرستان (...) رفتم.
ازطريق يكی ازبستگانم خودم را ازميان مردم متعجب، به آرامگاه آن مردخدا رساندم. من هم باكمال تعجب آن چه را مردم واگويه می كردند، ديدم. يك هزارتومانی سبز ميان كف پرازاسكناس مقبره امامزاده وسقف طلايی آن معلق مانده بود.
خبربه فرماندار و شهردار و رئيس اوقاف آن شهرهم رسيده بود. طبق قانون، ضريح هرامامزاده ای برای گردگيری ، غبارروبی و شمردن نذورات مردم بايد با حضور مقام های سياسی و اجرايی شهربازگشايی شود.
مقام های سياسی آن شهرهم آن روز آمدند تا از نزديك آن چه كه درپهنای خراسان دهان به دهان منتشرشده بود را ببينند.
ضريح امامزاده با تشريفات بازشد و زمانی كه نوريك پروژكتورقوی به ضريح پاشيده شد، من ديدم كه يك شبكه باريك تارعنكبوت از گوشه ضريح تا مقبره آن مردخدا كشيده شده است. هزارتومانی روی آن تارباريك معلق مانده بود. شنيدم كه يكی ازمقام های شهرهمه را دعوت به سكوت كرد...
اين اتفاق در تابستان سال 1378 رخ داد و گزارش ارسالی من به نشريه"ايران جوان" هرگز چاپ نشد.