ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزيردفاع جمهوری اسلامی
لباس ضد تشعشات اتمی تهيه كرده ايم
 
 
 
 

 

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد كه اين وزارتخانه برای اولين بار در خاورميانه لباس ضد تشعشعات اتمی، شيميايی و ميكروبی را طراحی و تهيه كرده است.

او درجريان بازديد از پنجمين نمايشگاه بين‌المللی لوازم و تجهيزات پليسی در جمع خبرنگاران اين خبر را اعلام كرد و افزود كه اين لباس قادر است تعرق بدن را خارج كند و به زودی نوع عمومی آن توليد می‌شود.

وی در عين حال تهديدهای اخير امريكا برای حمله به ايران را يك جنگ روانی ارزيابی كرد!