جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش منفی آژانس اتمی منتشر شد
آزمايش پلوتونيوم
به غنی سازی اروانيوم اضافه شد
 
 
 
 

 

مديركل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گزارش‌ خود درباره فعاليت های اتمی ايران را برای طرح در شورای امنيت منتشر كرد.

دراين گزارش آمده است:

خلايی در اطلاعات آژانس در خصوص گستره و محتوای برنامه‌ی سانتريفوژ ايران وجود دارد. به همين علت و وجود ساير خلاها در اطلاعات، از جمله نقش نيروهای نظامی ايران در برنامه‌ی هسته‌ای اين كشور، آژانس قادر نبوده است در تلاشش برای تامين تضمين در خصوص نبود ماده و فعاليت‌های اعلام نشده هسته ای پيشرفتی داشته باشد. پس از سه سال تلاش آژانس برای روشن كردن تمام جنبه‌های برنامه‌ی هسته‌ای ايران خلاء های موجود در اطلاعات همچنان به عنوان عاملی برای نگرانی باقی است. زمانی كه آژانس اطلاع كاملی از20 سال فعاليت اعلام نشده هسته‌ای ايران ندارد ، هر پيشرفتی در اين خصوص به شفافيت و همكاری فعال ايران نياز دارد، شفافيتی كه فراتراز معيار‌های تشريح شده در موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقی است.

تا فوريه 2006 ايران همچنين با برخی اقدامات مورد تقاضای آژانس برای شفاف سازی موافقت كرد كه از جمله آن دسترسی به سايت‌های نظامی بود. اقدامات شفاف ساز بيشتر شامل دسترسی به اسناد، تجهيزات دارای كاربرد دوگانه و افراد مرتبط بود، اما همچنان آژانس نياز دارد تا به راستی‌آزمايی گسترده و برنامه هسته‌ای ايران بپردازد.

ايران به غنی‌سازی اورانيوم پرداخته و به فعاليت‌های مرتبط با آن كه مغايرت درخواست شورای امنيت است ادامه داده است. بدين ترتيب، ايران مهلت 30 روزه شورای امنيت برای تعليق فعاليت‌های مرتبط با غنی سازی را ناديده گرفته است .

بر اساس اين گزارش اظهاريه‌ی ايران مبنی بر آنكه توانسته است مقادير اندكی از اورانيوم را تا حد 6 /3 درصد غنی‌سازی كند مورد تاكيد قرار گرفته است.
همچنين، ايران از پلوتونيوم
اعلام نشده در انجام آزمايشات جداسازی در مقياس كوچك استفاده كرده است و آژانس نمی‌تواند اين احتمال را مرود بشمارد كه پلوتونيوم آزمايش شده غير از آن پلوتونيومی باشد كه در ايران دراختيار بازرسان آژانس برای بازرسی قرارگرفته بود.