جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشار گزارش وزارت خارجه امريكا
وزرات اطلاعات و سپاه پاسداران
درعمليات تروريستی دست دارند
رهبر و رئيس جمهوری ايران(با ذكر نام) مشوق عمليات تروريستی فلسطينيان هستند و جمهوری اسلامی توان مجهزكردن تروريست ها به سلاح كشتار جمعی را دارد. ايران اعضای القاعده را
 نگهداشته و تحويل نمی دهد.

 
 
 
 
 

وزارت امورخارجه امريكا درگزارش سالانه خود( 2005 ) اعلام كرد:  ايران بيشترين مسئوليت را در تروريسم جهانی دارد. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی بطورمستقيم در فعاليت های تروريستی دست داشته و ازطريق گروههای مختلف بويژه گروههای فلسطينی آن را فعالانه دنبال می كند. همچنين، سپاه پاسداران مستقيما درفراهم كردن وسائل كشتار برای گروه های مسلح در عراق و در ناپايداركردن عراق نقش دارد و حتی به تقاضاهای متعدد برای تحويل اعضای القاعده به كشورهای مبداشان نيز پاسخ نداده است. اين كشور، نقش موثری با رساندن كمك مالی و عملياتی در تشويق فعاليت های تروريستی عليه اسراييل دارد. رهبراين كشور و رئيس جمهورآن (با ذكر نام) مسئول و مشوق عمليات تروريستی فلسطينيان هستند. به همين دليل، فعاليت های اتمی ايران با توجه به فعال بودنش درمسئوليت های تروريستی، نگران كننده است. آنها توان توليد سلاح بيولوژيك و شيميايی و رساندن آنها به گروه های تروريستی را دارند.