ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سردارضرغامی- سردار هرندی
صدا و سيما و روزنامه ها
شده اند "كيهان زنجيره ای"

 
 
 
 

 

غلام حسين كرباسچی شهردار مشهور تهران و پايه گذار روزنامه پرتيراز همشهری سياست گذاراصلی  روزنامه كارگزاران كه انتشار آن آغاز شد شناخته شده است و حدس و گمان ها براينست كه مشی عمومی اين روزنامه نيز پيش از آنكه ارگان مطبوعاتی حزب بی تحرك كارگزاران باشد، در جهت دفاع از اصلاحات و نقد حاكميت باشد.

محمد علی ابطحی، مشاور و رئيس دفتر محمد خاتمی در دوران اول رياست جمهوری وی، طی يادداشتی در همين ارتباط نوشت:

پس از انتخابات رياست جمهوری و دست يافتن راديكال ترين بخش جناح راست به حكومت و با انتخاب سردبير كيهان(سردار صفار هرندی) بعنوان وزير ارشاد، مطبوعات وابسته به دولت با سرعتی غير قابل پيش بينی به سمت كيهانيزه شدن رفتند. به سختی می توان قضاوت كرد كه روزنامه های فعلی ايران، جام جم، جوان، سياست روز، و يا حتی در بسياری از موارد صدا و سيما كيهانی ترند يا خود كيهان.

در اين شرايط ورود روزنامه ی كارگزاران، با ارتباط وسيعی كه با مديران صنعتی، اقتصادی، و اجرايی پر تجربه ی كشور دارد، بهتر از هر رسانه ی ديگری می تواند نقد عالمانه از دولت فعلی داشته باشد.