ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتشار روزنامه كارگزاران سازندگی  
 
 
 

 

روزنامه‌ی « كارگزاران» بعنوان ارگان مطبوعاتی حزب كارگزاران سازندگی به جمع مطبوعات از نفس افتاده ايران پيوست. سردبير اين روزنامه 16 صفحه ای محمودصدری است و صاحب امتياز آن حزب كارگزاران سازندگی.