جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مطبوعات مهم آلمان:
پيمان نظامی امريكا- بلغارستان
برای حمله به ايران امضاء شده

 
 
 
 
 

قرارداد نظامی جديد بلغارستان و امريكا كه به امريكا اجازه استفاده از پايگاه های نظامی بلغارستان برای حمله نظامی به كشورهای ديگر را می دهد، در رسانه های عمومی آلمان با واكنش های وسيع همراه شد. اين قرار داد عملا، عليه ايران و برای حمله نظامی به ايران بسته شده است و اين همان نكته ايست كه محافل مطبوعاتی آلمان را غافلگير كرده است. روزنامه "زود دويچه سايتونگ" در شماره 29 اپريل خود، ضمن گزارشی از اجلاس نيمه علنی وزرای خارجه عضو پيمان ناتو كه در بلغارستان برگزار شد نوشت: در صورت حمله احتمالی امريكا به ايران بلغارستان يكی از پايگاه های اصلی اين حمله خواهد بود. پايگاه های ديگر می توانند عراق و تركيه باشند.
پيش از زوددوريچه سايتونگ، روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" نيز در ارتباط با قرار داد نظامی جديد بين بلغارستان و امريكا نوشت: ويژگی اين قرار داد اينست كه امريكا می تواند بدون اجازه كشور ميهمان به هر كشوری كه می خواهد و در هر زمان كه می خواهد حمله كند.