جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پيش بينی بانك های اروپا از تحريم اقتصادی ايران
مهر برگشت
پشت حواله های بانكی ايران
 
 
 
 

 

از محافل اقتصادی ايران گزارش رسيده است كه از آغاز اين هفته بانك های اروپائی حواله های بانكی ايران را پس فرستاده و روی آن عمل نمی كنند. اين محافل اقدام بانك های اروپائی را پيش زمينه تحريم های اقتصادی ايران می دانند و معتقدند بانك ها زودتراز محافل دولتی و سياسی می دانند چه اتفاق مهم اقتصادی قرار است در جهان روی بدهد. به همين دليل عملكرد اخير بانك های اروپا را بايد پيش زمينه تصويب تحريم اقتصادی ايران در شورای امنيت سازمان ملل دانست. بزرگترين حواله های برگشتی ايران در روزهای اخير متعلق به بانك ملی بوده است. پاسخ بانك ملی به صاحبان حواله های برگشتی تاكنون از اين جمله فراتر نرفته است: از ما كاری ساخته نيست!

این درحالی است که گزارش های متعددی پیرامون فلج بودن کار ادارات دولتی رسیده است. در تمام این گزارش ها تاکید بر اینست که کارمندان یا منتظر تغییرات هستند و کار نمی کنند و یا سرگرم بحث و انتظار روشن شدن تکلیف حمله به ایران. البته در این بحث ها بیش از آنکه مسئله جنگ مطرح باشد، مسئله ضربه نظامی به ایران مطرح است.